Tuloslaskelma

Tulosta sivu
  1.1.2015–31.12.2015 1.1.2014–31.12.2014
LIIKEVAIHTO 15 033 318,58 13 795 615,43
Liiketoiminnan muut tuotot 301 765,60 187 550,30
     
Materiaalit ja palvelut    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana -7 952,27 -4 718,31
Ulkopuoliset palvelut -8 421 892,11 -6 532 089,01
Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 429 844,38 -6 536 807,32
     
Henkilöstökulut    
Palkat ja palkkiot -1 260 382,41 -1 229 195,58
Henkilösivukulut    
Eläkekulut -227 988,88 -235 377,03
Muut henkilösivukulut -50 670,39 -42 484,85
Henkilöstökulut yhteensä -1 539 041,68 -1 507 057,46
     
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot -1 209 927,02 -1 870 171,99
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 209 927,02 -1 870 171,99
     
Liiketoiminnan muut kulut -3 457 677,75 -3 319 858,81
     
LIIKEVOITTO 698 593,35 749 270,15
Rahoitustuotot ja -kulut    
Muut korko- ja rahoitustuotot    
Muilta 145 457,90 152 388,02
Korkokulut ja muut rahoituskulut    
Muille -23 067,82 -22 869,43
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 122 390,08 129 518,59
     
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 820 983,43 878 788,74
     
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 820 983,43 878 788,74
Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 41 027,18 33 487,70
Tilinpäätössiirrot yhteensä 41 027,18 33 487,70
     
Tuloverot -189 522,37 -206 948,93
TILIKAUDEN VOITTO 672 488,24 705 327,51