Tuloslaskelma

Tulosta sivu
  1.1.2015–31.12.2015 1.1.2014–31.12.2014
Liikevaihto 11 214 748,61 10 187 260,97
Liiketoiminnan muut tuotot 945 697,84 1 112 533,66
     
Materiaalit ja palvelut    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana -198 150,60  -115 352,84 
Ulkopuoliset palvelut -6 113 496,64  -5 990 871,93 
Materiaalit ja palvelut yhteensä -6 311 647,24  -6 106 224,77 
     
Henkilöstökulut     
Palkat ja palkkiot -1 135 502,89 -950 806,60 
Henkilösivukulut    
Eläkekulut -195 481,06  -172 240,48 
Muut henkilösivukulut -41 140,67   -36 075,83
Henkilöstökulut yhteensä -1 372 124,62  -1 159 122,91 
     
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot -1 236 614,35  -1 304 314,63
     
Tilitetty jätevero -668 690,00  -604 000,00 
     
Liiketoiminnan muut kulut -1 829 953,44  -1 518 690,07 
     
Liikevoitto 741 416,80  607 442,25 
Rahoitustuotot ja -kulut    
Rahoitustuotot 31 739,64  54 701,84 
Rahoituskulut -28 048,83  -9 781,25 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 3 690,81  44 920,59 
     
Voitto ennen satunnaisia eriä 745 107,61  652 362,84 
Satunnaiset erät    
     
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 745 107,61   652 362,84
Tilinpäätössiirrot 34 047,38   26 837,56
Tuloverot -209 202,37  -170 262,43 
Tilikauden voitto 569 952,62  508 937,97