Liitetiedot

Tulosta sivu

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tuotot ja kulut on kirjattu suoriteperusteella.

Arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen käyttöajan perusteella. Rahoitusomaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaansa.

Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat

Aineettomat hyödykkeet
taloudellisen pitoajan perusteella, tasapoisto 3–15 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat
taloudellisen pitoajan perusteella, tasapoisto 8 vuotta, menojäännöspoisto 4 % tai 7 %

Kiinteät rakenteet ja laitteet
loppusijoitusalueen pohjarakenteet: käytetyn loppusijoitustilavuuden perusteella, substanssipoisto Muut kiinteät rakenteet: taloudellisen pitoajan perusteella, tasapoisto 2–15 vuotta

Tasausaltaat, viemärit ja Domargårdin pumppaamo
taloudellisen pitoajan perusteella, tasapoisto 6–8 vuotta

Koneet ja kalusto
menojäännöspoisto 25 %

Kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitomenojen jaksotus

Kaatopaikalle loppusijoitettavaan jätemäärään kohdistuvia maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteita vastaava varaus kirjataan vuosittain pakollisena varauksena liiketoiminnan kuluiksi. Toteutuvat maisemointi- ja jälkihoitotyöt katetaan varauksilla. Tilikaudella toteutuneet jälkihoitokustannukset on kirjattu omille tileilleen liiketoiminnan vuosikuluina. Varauksen 4.621.441,57 € laskennallinen verosaaminen on 924.288,31 €.

Toteutuneet sulkemiskulut

  2015 2014
Yhtiön vastuulla olevat kustannukset 3 418,43 20 898,06
Kunnilta laskutetut kustannukset 65 990,98 44 800,70
  69 409,41 65 698,76

 

Jätteenpoltosta syntyvän kuonan käsittelystä syntyviin vastaisiin kustannuksiin varaudutaan pakollisella varauksella, siltä osin kuin kuonaa varastoidaan myöhemmin käsiteltäväksi. Tämä varaus kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin ja taseen pakollisiin varauksiin. Varauksen 49.680,04€ laskennallinen verosaaminen on 9.936€.

Toteutuneet varastoidun kuonan käsittelykulut

  2015 2014
Kustannukset 49 680,04 9 482,32

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN 2015 2014
Vastaanottomaksut 3 684 100,62 2 820 218,57
Sekajätteen kuljetusmaksut 3 537 484,74 3 513 469,02
Jätevero 668 690,00 604 000,00
Ekomaksut 1 142 400,16 1 189 514,71
Myyntituotot 636 900,16 557 777,02
Biojätteen kuljetusmaksut 699 673,57 693 408,95
Saaristojätemaksut 240 282,81 235 761,65
Punnitusmaksut 209 454,00 162 966,00
Pakkausmateriaalien kuljetusmaksut 234 666,70 225 711,60
Muut tuotot 161 095,85 184 433,45
Liikevaihto 11 214 748,61 10 187 260,97
     
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2015 2014
Louheen myynti 561 892,59 813 506,21
Sulkemisen kuntaosuudet 65 990,98 44 800,70
Liiketoiminnan muut tuotot 317 814,27 253 026,75
Maanvuokrat 0,00 1 200,00
Liiketoiminnan  muut tuotot 945 697,84 1 112 533,66
     
ULKOPUOLISET PALVELUT 2015 2014
Jätekuljetuskulut 3 504 580,22 3 707 490,09
Kierrätys- ja hyödyntämispalvelut 1 659 523,84 1 366 212,62
Jäteasemien konetyöt 396 799,35 426 510,71
Muut ulkopuoliset palvelut 309 481,37 292 528,70
Jätevesien käsittely 165 047,77 121 412,70
Ympäristötarkkailu 74 645,66 55 819,05
Sulkemisrakentaminen 3 418,43 20 898,06
Ulkopuoliset palvelut 6 113 496,64 5 990 871,93
     
Henkilöstöryhmät ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2015 2014
  Henkilöä Henkilöä
Työntekijät vakituiset 17,4 13,9
Työntekijät määräaikaiset 2,9 3,1
Toimihenkilöt vakituiset 7,0 6,3
  27,3 23,3

Toimihenkilöasemassa olevalla tarkoitetaan henkilöstöä, jonka pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja valvoa alaistensa työtä ja jotka eivät ota tai vain tilapäisesti ottavat osaa näiden työhön (lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos/ Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus 30.11.2002).

Johdon palkat ja palkkiot 2015 2014
Hallituksen kokouspalkkiot 7 200,00 7 000,00
     
Tilintarkastuspalkkiot 5 341,00  6 186,00
     
Liiketoiminnan muut kulut    
Muut liikekulut 2015 2014
Muut palvelut 844 957,21 762 687,31
Maisemointi- ja jälkihoitovaraus 320 581,57 154 481,00
Vuokratyövoima 235 813,74 170 568,64
Konsulttipalvelut 189 450,98 147 289,92
Asiakaspalvelun painatus-, posti- ja puhelinkulut 147 094,20 128 630,96
Maanvuokrat 94 884,72 95 910,37
Neuvonnan aineisto- ja ilmoituskulut 24 497,14 23 111,76
Luottotappiot 17 012,92 39 306,43
Tilintarkastuspalkkiot 5 341,00 6 186,00
Kuonavaraus -49 680,04 -9 482,32
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 1 829 953,44 1 518 690,07
Jätevero 668 690,00 604 000,00
*Ryhmittelyä muutettu vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi.    
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 2 498 643,44 2 122 690,07
     
Rahoitustuotot 2015 2014
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 733,68 1 395,00
Muut korko- ja rahoitustuotot 31 005,96 53 306,84
Rahoitustuotot yhteensä 31 739,64 54 701,84
     
Rahoituskulut 2015 2014
Korot rahalaitoslainoista -6 200,47 -9 455,12
Takausprovisiot -16 725,07 0,00
Viivästyskorot -65,37 -113,18
Vähennyskelvottomat viivästysseuraamukset -5 057,92 -212,95
Rahoituskulut yhteensä -28 048,83 -9 781,25
     
Jätelain mukainen toiminnan jako 2015 2014
Tulot
Lakisääteinen toiminta 10 762 549,55 10 493 589,98
Markkinaehtoinen toiminta 1 429 636,54 887 744,05
Yhteensä 12 192 186,09 11 381 334,03
     
Kulut    
Lakisääteinen toiminta 10 580 979,96 10 176 562,71
Markkinaehtoinen toiminta 1 041 253,51 695 833,35
Yhteensä 11 622 233,47 10 872 396,06
     
Tulos    
Lakisääteinen toiminta 181 569,58 317 027,26
Markkinaehtoinen toiminta 388 383,04 191 910,71
Yhteensä 569 952,62 508 937,97

 

Taseen liitetiedot

Vaihtuvat vastaavat 2015 2014
Saamisten erittely    
Lyhytaikaiset saamiset omistajilta    
     
Porvoon kaupunki    
Myyntisaamiset 16 081,28 62 334,26
Siirtosaamiset 81 828,81 55 552,87
     
Loviisan kaupunki    
Myyntisaamiset 968,14 25 773,40
     
Sipoon kunta    
Myyntisaamiset 772,67 17 458,28
     
Pornaisten kunta    
Myyntisaamiset 0,00 4 126,63
     
Askolan kunta    
Myyntisaamiset 0,00 3 697,51
     
Vaihtuvat vastaavat    
Siirtosaamisten oleelliset erät    
Verojaksotus 8 562,57 121 117,79
Yle-vero velka 0,00 3 000,00
Porvoon kaupunki, sulkemisen kuntatulo 81 828,81 0,00
Muut siirtosaamiset 6 341,09 274 163,77
Siirtosaamiset yhteensä 96 732,47 398 281,56
     
Vastattavaa    
Sidottu oma pääoma 2015 2014
Osakepääoma 457 800,00 457 800,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 457 800,00 457 800,00
     
Vapaa oma pääoma    
Edellisten tilikausien voitto 4 181 090,27 3 672 152,30
Tilikauden voitto 569 952,62 508 937,97
Vapaa oma pääoma yhteensä 4 751 042,89 4 181 090,27
Oma pääoma yhteensä 5 208 842,89 4 638 890,27
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.

Yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa, vaan jakokelpoinen voitto käytetään kokonaisuudessaan jätehuollon kehittämiseen ja tuleviin investointeihin varautumiseen.

Pakolliset varaukset 2015 2014
Maisemointi- ja jälkihoitovaraus 4 621 441,57 4 300 860,00
Kuonavaraus 49 680,04 99 360,08
  4 671 121,61 4 400 220,08
     
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 120 000,00 240 000,00
     
Velat omistajilta 2015 2014
     
Porvoon kaupunki    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
ostovelat 38 211,55 45 572,00
Sipoon kunta    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
ostovelat 2 358,23 979,36
Loviisan kaupunki    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
ostovelat 373,24 426,56
Askolan kunta    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
ostovelat 38,20 39,30
     
Siirtovelkojen olennaiset erät 2015 2014
Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 166 901,46 157 189,68
Tilitettävä jätevero* 117 480,00 190 100,00
Korot:    
lainat rahalaitoksilta 643,67 1 032,46
Muut siirtovelat 13 752,45 10 169,35
Ostojen ja palkkojen jaksotukset 86 933,22 247 798,14
Siirtovelat yhteensä 385 710,80 606 289,63
*Ryhmittelyä muutettu vertailutiedon osalta    

 

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Vakuudet ja vastuusitoumukset

  • Yhtiö on sitoutunut ylimääräisen yhtiökokouksensa päätöksellä fuusioon Rosk'n Roll Oy:n kanssa solmitun fuusiosopimuksen mukaisesti.

Yhtiöllä on vastuullaan käytöstä poistettuja kaatopaikkatäyttöjä seuraavasti:

  • Sipoon Mömossenin yhdyskuntajätetäyttö, jonka käyttö on päättynyt tammikuussa 2007. Alueen sulkurakenteet valmistuivat vuoden 2011 aikana ja sen jälkihoito jatkuu noin 30 vuotta. Alueen koko on 3,0 ha. Täytön jälkihoitovastuu jakautuu jäteyhtiölle (42 %), Sipoolle (42 %), Porvoolle (13 %) ja Pornaisille (3 %).
  • Sipoon Mömossenin teollisuusjätetäyttö, jonka koko on 1,2 hehtaaria. Yhtiö vastaa täytön sulkemisen ja jälkihoidon toteutuksesta. Taloudellinen vastuu näistä on sopimuksilla siirretty alueelle jätettä tuoneille yrityksille.
  • Porvoon Domargårdin yhdyskuntajätetäyttö, jonka käyttö päättyi lokakuussa 2007. Alue suljetaan, ja sen jälkityöt jatkuvat vähintään 30 vuotta. Alueen koko on noin 5 ha. Jälkihoitovastuu jaetaan Porvoon (64 %) ja jäteyhtiön (36 %) kesken.
  • Porvoon Domargårdin uusi yhdyskuntajätetäyttö, jonka koko on noin 4,7 hehtaaria. Jälkihoitovastuu on kokonaan jätehuoltoyhtiöllä.
    Näihin vastaisiin kustannuksiin on varauduttu ja varaudutaan pakollisella varauksella. Sulkemisen ja jälkihoidon toteutuneet kustannukset katetaan varauksella. Yhtiö hankkii runsaasti palveluita yrityksiltä määräaikaisilla, yleensä korkeintaan viiden vuoden sopimuksilla.

Yhtiö on sitoutunut toimittamaan jätteitä energiahyötykäyttöön pitkäaikaisilla sopimuksilla seuraavasti:

  • Kotkan Energia Oy:lle vähintään 15 000 tonnia vuodessa 15 vuoden ajan päivämäärästä 5.5.2009 alkaen.
  • Rosk'n Roll Oy Ab:lle vähintään 14 000 tonnia vuodessa 10 vuoden ajan Vantaan energian kaupallisesta käyttöönotosta alkaen. Laitos otettiin otettiin kaupalliseen käyttöön 17.9.2014.
  • Yhtiön antamien maa-aineslain ja muiden viranomaisvakuuksien yhteismäärä on 806 017 euroa.
Leasingvastuiden yhteismäärä 2015 2014
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 5 088,96 5 088,86
Myöhemmin maksettavat 0,00 0,00
Yhteensä 5 088,96 5 088,86

 

Panttikirjat 2015 2014
Kiinnitykset: Teollisuuskiint., 638-36-4000-1,  Porvoo, 36 kaupunginosa Kilpilahti    
Nim.arvo € 938 000,00 438 000,00

 

Pankkitakaukset 2015 2014
554407-90014890
Maa-aineslain muk.takaus
edunsaaja: Porvoon Kaupunki
355 017,00 355 017,00

554407-90014940
Muu viranomaistakaus
5 000,00edunsaaja: Askolan kunta

5 000,00 5 000,00

554407-90015400
Muu viranomaistakaus
edunsaaja: Askolan kunta rakennus- ja ympäristölautakunta

5 000,00 5 000,00

554407-90016416
Muu viranomaistakaus
edunsaaja: Loviisan kaupunki

5 000,00 5 000,00

554407-90016630 Mömossen
ympäristölupa
edunsaaja: Uudenmaan ELY-keskus

386 000,00 386 000,00

554407-90016986
Muu viranomaistakaus
edunsaaja: Uudenmaan ELY-keskus

796 858,00 796 858,00

554407-90017166
Muu viranomaistakaus
edunsaaja: Uudenmaan ELY-keskus

403 117,00 403 117,00

554407-900017174
Muu viranomaistakaus
edunsaaja: Uudenmaan ELY-keskus

90 000,00 90 000,00
Vastuut yhteensä 2 045 992,00 2 045 992,00