rr toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

Tulosta sivu

Vuonna 2012 alkanut Itä-Uudenmaan Jätehuollon ja Rosk'n Rollin (RR) fuusioitumisprosessi jatkuu yhä. Fuusioitumista viivyttää se, että yhtiöstä ei ole saatu lunastettua kunnille sen 0,5 %:n yksityisomistusta. Rosk'n Roll on voittanut lunastukseen liittyvät kanteet selvästi niin käräjä- kuin hovioikeudessa. Kantaja sai yllättäen valitusluvan korkeimpaan oikeuteen. Tämä viivyttää juridista fuusiota ainakin vuoden 2017 puoliväliin.

Täysi kuntaomistus on edellytys sille, että yhtiö voi hoitaa omistajakuntiensa puolesta näiden jätelain mukaisia tehtäviä. Tämä periaate on kirjattu myös Itä- ja Länsi Uudenmaan kuntien sopimukseen yhtiöiden fuusioitumisesta.

Fuusion odottamattomasta viivästymisestä huolimatta päättivät fuusioituvat yhtiöt siitä, että molempien alueella otetaan käyttöön Rosk’n Roll -palvelumalli. Yhtiöiden ulkoasu tulee samanlaiseksi ja tarjottavat palvelut yhtenäistetään niin itäisellä kuin läntisellä Uudellamaalla. Samoin laaditaan molemmille fuusioituville yhtiöille yhteinen strategia. Nämä päätökset kuvastavat kuntaomistajiemme vahvaa tahtoa fuusioitumiseen. Näin fuusion jälkeinen toimintojen ja hallinnon yhtenäistäminen tulee myös helpommaksi.

Rosk'n Rollin alueen sekajätteet käsitellään pitkäaikaisen sopimuksen mukaisesti Vantaan Energian jätevoimalassa. Laitoksen ensimmäisen täyden käyttövuoden kokemukset ovat olleet erinomaiset niin talouden, toiminnan kuin myös ympäristön suhteen. Jätevoimalan käyttöönotto on pienentänyt merkittävästi toimialueemme jätehuollon hiilijalanjälkeä. Koska laitos käsittelee syntypaikkalajittelun jälkeen jäävää sekajätettä, se ei kilpaile materiaalikierrätyksen kanssa.

Pakkausjätteiden jätehuolto siirtyi jätelain muutoksen myötä täyteen tuottajavastuuseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen ja sen pakkauksen ostaessaan kuluttaja maksaa hinnassa myös pakkauksen kierrätyksen ja jätehuollon kustannukset. Pakkausjätteistä vastaava Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on toteuttanut kuluttajien pakkausjätteen keräyksen vain lain minimivaatimusten mukaisesti. Rinki vuokrasi toimintaansa vain noin kolmasosan RR:n ekopisteistä. Jotta alueen asukkaiden hyötyjätteiden keräyspaikkojen määrä ei olisi romahtanut, päätti RR jatkaa kierrätettävien pakkausjätteiden keräämistä omilla ekopisteillään ns. täydentävänä keräyksenä. Näin osaa tuottajavastuuseen perustuvasta pakkausjätehuollosta rahoitetaan edelleenkin jätemaksuilla.

Toimintavuoden taloudellinen tulos toteutui budjetoitua paremmin. Saavutimme 15 miljoonan euron liikevaihdolla noin 0,6 miljoonan euron tuloksen. Koska yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa omistajilleen, antaa tämä meille mahdollisuudet varautua paremmin tulevaisuuden jätehuollon kasvaviin vaatimuksiin. Kun samanaikaisesti yhtiömme sai erinomaiset arvosanat asiakastyytyväisyydestä, minulla on todella hyvä syy kiittää koko henkilökuntaamme hienosti sujuneesta vuodesta 2015.

Jukka Paavilainen