iuj kehityshankkeet

Kehityshankkeet ja asiakastyytyväisyys

Tulosta sivu

Itä-Uudenmaan Jätehuolto on sertifioidun ympäristö- ja laatujärjestelmän (ISO 9001, ISO 14001) mukaisesti sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen. Toimintajärjestelmään kirjattujen laatu- ja ympäristötavoitteiden seuranta ja tarkastus tehdään vuosittain. Keskeiset ympäristötavoitteet liittyvät jätteiden kierrätyksen lisäämiseen sekä toiminnan päästöjen vähentämiseen.

Vuonna 2015 kehitettiin ja otettiin käyttöön useita uusia menetelmiä toiminnan tehokkuuden ja ympäristöystävällisempien tulosten saavuttamiseksi:

1) Rakennusjätteen käsittelyssä siirryttiin aiemmin pääosin loppusijoitukseen perustuneesta toimintatavasta laitosmaiseen käsittelyprosessiin. Käsittely toteutettiin palveluhankintana, joka kilpailutettiin yhdessä Rosk'n Roll Oy Ab:n kanssa. Palveluntarjoajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Lassila & Tikanoja Oyj, joka toimittaa vastaanotetun rakennusjätteen käsiteltäväksi Keravan yksikköönsä.

2) Uusina jätelajeina käynnistettiin kipsilevyjätteen sekä tasolasin vastaanotto Domargårdin jätekeskuksessa. Kipsilevyjäte toimitetaan prosessoitavaksi, ja kipsijäte toimitetaan sen jälkeen kipsilevyteollisuuden uusioraaka-aineeksi. Tasolasi toimitetaan Forssan Suomen Uusioainekselle, joka valmistaa tasolasista raaka-aineen laadusta riippuen uusiotuotteina vaahtolasia, lasivillaa, pakkauslasia tai uutta tasolasia.

3) Jätteen keräysjärjestelmän tehokkuutta parannettiin uusilla innovaatioilla entisestään, kun osalla aluekeräyspisteitä otettiin käyttöön kaksilokeroiset syväkeräyssäiliöt, jolloin keräystilavuutta saadaan paremmin optimoitua eri jätemateriaalien keräykseen.

4) Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen työkaluna otettiin käyttöön kotitalouksille jaettava seinäkalenteri, jossa seuraavan vuoden keskeiset jätehuoltopalvelut ja niiden ajankohdat on esitelty kattavasti. Lisäksi kalenterissa on runsaasti ajankohtaista ja usein kysyttyä jätehuollon neuvontasisältöä.

Asiakas­tyytyväisyys­kyselyn tulokset erinomaisia

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti, ja vuoden 2015 kyselyn tulokset olivat erinomaiset: yhtiön toimintaan erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä oli nyt 79 % (v. 2014 yhteensä 73 %). Erittäin tyytyväisten osuus oli noussut 24 %:sta 29 %:iin, melko tyytyväisten osuus 49 %:sta 50 %:iin. Tulokset, ja etenkin vastauksissa esitetyt kehitysideat, ovat tärkeä apuväline suunnitellessamme toiminnan parantamista edelleen.

Kyselyn toteutti Itä-Uudenmaan Jätehuollolle Feelback syksyllä 2015. Kyselyssä oli mukana kotitalouksia, kesäasukkaita, isännöitsijöitä ja yrityksiä. Vastauksia saatiin yhteensä 719, vastausprosentti oli n. 30 %.

Asiakastyytyväisyys-
kyselyn kokonaisarvosana 5,03

Arvio asiakaspalvelusta (%)

Arviot jätekeskuksesta ja jäteasemista (%)