Liitetiedot

Tulosta sivu

Tilikauden 1.1.2015–31.12.2015 tilipäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Käyttöomaisuushyödyke arvioitu pitoaika/vuotta poistoprosentti ja poistomenetelmä
Muut pitkävaikutteiset 10–20 5–10 % tasapoisto
Atk-ohjelmat 5 20 % tasapoisto
Rakennukset, rakennelmat 5–20 5–20 % tasapoisto
Koneet ja kalusto 3–5 25 % menojäännöspoisto
Muut aineelliset hyödykkeet 3–20 tasapoisto

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

  2015 2014
Poistot ja arvonalennukset    
Suunnitelman mukaiset poistot 1 209 927,02 1 870 171,99
     
Varaukset 2015   2014
Pakolliset varaukset    
Kaatopaikkojen suunnitelman mukainen jälkihoito 3 979 554,47 3 698 721,98
Betonijätteen murskaus 76 600,00 182 378,79
Jätteenpolttovaraus 97 350,00 301 385,00
Pakolliset varaukset yhteensä 4 153 504,47 4 182 485,77
     
Pakollisten varausten muutos 2015 2014 
Jälkihoitovarauksen lisäys 382 500,00 220 100,00
Jälkihoitovarauksen vähennys -101 667,51 -100 999,73
Betonijätteen murskausvarauksen lisäys 125 561,21 94 000,00
Betonijätteen murskausvarauksen vähennys -231 340,00 0,00
Jätteenpolttovarauksen lisäys 97 350,00 267 455,00
Jätteenpolttovarauksen vähennys -301 385,00 -426 205,00
Pakollisten varausten muutos yhteensä -28 981,30 54 350,27
     
Rahoitustuotot ja -kulut 2015 2014
Muut korko- ja rahoitustuotot    
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 19 500,00 15 439,73
Osinkotuotot muilta 612,76 585,90
Korkotuotot muilta 33 536,04 54 807,54
Muut rahoitustuotot muilta 91 809,10 81 554,85
Korkokulut ja muut rahoituskulut    
Korkokokulut muilta -17 284,40 -21 186,91
Muut rahoituskulut muilta -5 783,42 -1 682,52
     
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 122 390,08 129 518,59
     
Tuloverot 2015 2014
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -181 316,94 -202 874,33
Aikaisempien vuosien veron oikaisu -8 205,43 -4 074,60
Tuloverot yhteensä -189 522,37 -206 948,93

Lakisääteisen ja markkinehtoisen toiminnan erittely

Yhtiö tekee jätelain mukaisen kirjanpidon erittelyn lakisääteisten ja markkinaehtoisen jätehuoltopalvelujen taloudellisen tuloksen muodostumisesta. Kirjanpidon eriyttäminen on toteutettusisäisen laskennan avulla.

  Lakisääteinen Markkinaehtoinen Yhteensä
Liikevaihto 13 608 530,26 1 424 788,32 15 033 318,58
Muut liiketoiminnan tulot 254 581,83 47 183,77 301 765,60
Toiminnan kustannukset -12 134 695,70 -1 291 868,11 -13 426 563,81
Poistot -1 098 859,10 -70 040,74 -1 168 899,84
Rahoitustuotot ja -kulut 108 922,32 13 467,76 122 390,08
Tulos ennen veroja 738 479,61 123 531,00 862 010,61
Verot -162 761,81 -26 760,56 -189 522,37
Tilikauden tulos 575 717,80 96 770,44 672 488,24

 

  2015 2014
Tulot    
Lakisääteinen 90,40 % 91,43 %
Markkinaehtoinen 9,60 % 8,57 %
Kustannukset    
Lakisääteinen 90,38 % 91,72 %
Markkinaehtoinen 9,62 % 8,28 %
Tulos (huomioitu verot)    
Lakisääteinen 85,61 % 83,26 %
Markkinaehtoinen 14,39 % 16,74 %

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

  2015 2014
 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET    
Aineettomat oikeudet    
Hankintameno tilikauden alussa 117 177,04 117 177,04
Lisäykset 24 133,00 0,00
Hankintameno tilikauden lopussa 141 310,04 117 177,04
     
Kertyneet poistot tilikauden alussa -117 177,04 -115 907,46
Tilikauden poisto -4 826,60 -1 269,58
Kertyneet poistot tilikauden lopussa -122 003,64 -117 177,04
     
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 19 306,40 0,00
     
Muut pitkävaikutteiset menot    
Hankintameno tilikauden alussa 772 432,29 772 432,29
Lisäykset 33 002,54 0,00
Hankintameno tilikauden lopussa 805 434,83 772 432,29
     
Kertyneet poistot tilikauden alussa -612 308,64 -501 152,47
Tilikauden poisto -30 526,18 -111 156,17
Kertyneet poistot tilikauden lopussa -642 834,82 -612 308,64
     
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 162 600,01 160 123,65
     
Maa- ja vesialueet 2015 2014
Hankintameno tilikauden alussa 475 024,95 475 024,95
Lisäykset, saldon siirto liittymismaksut 22 671,74 0,00
Hankintameno tilikauden lopussa 497 696,69 475 024,95
     
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 497 696,69 475 024,95
     
Rakennukset ja rakennelmat 2015 2014
Hankintameno tilikauden alussa 5 854 686,60 5 764 631,95
Lisäykset 67 289,38 90 054,65
Vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno tilikauden lopussa 5 921 975,98 5 854 686,60
     
Kertyneet poistot tilikauden alussa -4 393 709,20 -4 138 051,53
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00
Tilikauden poisto -241 771,39 -255 657,67
Kertyneet poistot tilikauden lopussa -4 635 480,59 -4 393 709,20
     
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 286 495,39 1 460 977,40
     
Koneet ja kalusto 2015 2014
Hankintameno tilikauden alussa 4 079 571,29 3 919 387,05
Lisäykset 80 464,24 160 184,24
Vähennykset -9 333,98 0,00
Hankintameno tilikauden lopussa 4 150 701,55 4 079 571,29
     
Kertyneet poistot tilikauden alussa -3 349 075,45 -3 140 905,98
Tilikauden poisto -201 151,60 -208 169,47
Kertyneet poistot tilikauden lopussa -3 550 227,05 -3 349 075,45
     
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 600 474,50 730 495,84
     
Muut aineelliset hyödykkeet 2015 2014
Hankintameno tilikauden alussa 14 454 138,13 14 454 138,13
Lisäykset 109 533,22 0,00
Vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno tilikauden lopussa 14 563 671,35 14 454 138,13
     
Kertyneet poistot tilikauden alussa -12 433 272,87 -11 139 353,79
Tilikauden poisto -731 651,25 -1 293 919,08
Kertyneet poistot tilikauden lopussa -13 164 924,12 -12 433 272,87
     
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 398 747,23 2 020 865,26
     
Sijoitukset 2015 2014
Hankintameno tilikauden alussa 35 958,57 35 458,57
Lisäykset 39 554,03 500,00
Vähennykset -30 240,20 0,00
Hankintameno tilikauden lopussa 45 272,40 35 958,57
     
Käyttöomaisuuden verotusarvot 2015 2014
Maa- ja vesialueet 497 696,69 445 395,81
Rakennukset ja rakennelmat 1 286 495,39 1 460 977,40
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 40 054,03 500,00
Osakkeet ja osuudet 5 218,37 35 458,57
Mikäli verotusarvoa ei ole ollut käytössä, on esitetty kirjanpitoarvo.
 
saamiset 2015 2014
Lyhytaikaiset saamiset    
Saamiset saman konsernin yritykselle    
Lainasaamiset 390 000,00 390 000,00
Muille    
Myyntisaamiset 4 525 649,43 3 751 896,72
Siirtosaamiset 746 232,27 728 336,94
Muut saamiset 0,00 23 298,33
Yhteensä 5 661 881,70 4 893 531,99
     
Rahoitusarvopaperit 2015 2014
Hankinkintameno 31.12. 3 375 306,75 € 3 000 000,00 €
Markkina-arvo 31.12. 3 502 203,31 € 3 150 522,14 €

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma 2015 2014
Osakepääoma tilikauden alussa 1 278 900,99 1 278 900,99
Osakepääoma tilikauden lopussa 1 278 900,99 1 278 900,99
Osakepääoma yhteensä 1 278 900,99 1 278 900,99
     
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 69 629,80 69 629,80
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 69 629,80 69 629,80
     
Sidottu oma pääoma yhteensä 1 348 530,79 1 348 530,79
     
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    
Tilikauden alussa 10 070,80 10 070,80
Tilikauden lopussa 10 070,80 10 070,80
     
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa 9 506 646,95 8 801 319,44
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa 9 506 646,95 8 801 319,44
Tilikauden voitto 672 488,24 705 327,51
     
Vapaa oma pääoma yhteensä 10 189 205,99 9 516 717,75
     
Oma pääoma yhteensä 11 537 736,78 10 865 248,54
     
Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 10 189 205,99 9 516 717,75
     
YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA OSAKELAJEITTAIN    
Sarja Kpl Yhteensä
(1 ääni /osake) 18 380 1 278 900,99
     
Pakolliset varaukset 2015 2014
Jälkihoitovaraus 3 979 554,47 3 698 721,98
Betoni- ja tiilijätevaraus 76 600,00 182 378,79
Jätteenpolttovaraus 97 350,00 301 385,00
Yhteensä 4 153 504,47 4 182 485,77

Yhtiön taseeseen sisältyvät pakolliset varaukset muodostuvat yhtiön kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteista, kerätyn betonijätteen murskauksesta sekä paalattujen jätteiden jätteenpolton kuluista, jotka toteutuvat tulevina tilikausina.

 

Vieras pääoma 2015 2014
Pitkäaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 263 166,00 368 428,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 263 166,00 368 428,00
Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 105 262,00 105 262,00
Saadut ennakot 438,24 192,82
Ostovelat 1 523 485,12 1 187 265,22
Velat omistusyhteysyrityksille 0,00 23 298,33
Muut velat    
Ennakonpidätys- ja stm-velat 28 875,93 29 309,47
Arvonlisäverovelka 497 731,41 498 697,42
Jäteverovelka 56 265,00 165 550,00
Muut velat 290,20 159,43
Siirtovelat    
Jaksotetut kulut 77 499,35 312 481,10
Palkkavelkajaksotukset 308 344,44 302 888,51
Korkojaksotukset 4 338,95 5 546,82
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 602 530,64 2 630 651,12
   
Vakuudet ja vastuusitoumukset 2015 2014
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset    
Yrityskiinnitykset 2 kpl 1 000 000,00 1 000 000,00
Nordea Pankki Suomi Oyj, luottolimiittisopimus    
Nordea Rahoitus Suomi Oyj, yrityskortti    
Yrityskiinnitykset 4 kpl 200 000,00 200 000,00
Omassa hallussa    
Talletusvakuudet 303 296,80 303 296,80
     
Taseeseen sisältymättömät leasingvastuut 2016 2015
Alkaneelta tilikaudelta maksettavat 6 796,44 2 901,60
Myöhemmin maksettavat 14 232,72 0,00
Yhteensä 21 029,16 2 901,60
     
Muut vastuusitoumukset 2015 2014
Munkkaan jätekeskus- ja kaatopaikkatoiminnan ympäristölupa    
Uudenmaan ympäristökeskus / Lohjan kaupungin sitoumus (KV §127/12.12.2007) 1 600 000,00  1 600 000,00 
     
Uudenmaan ympäristökeskus / Lohjan kaupungin sitoumus (KV §27/14.04.2010) 667 000,00  667 000,00 
Yhtiöllä on Munkkaan jätekeskuksen ja Vihdin Koivissillan kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitovelvoite  
Erittely arvonlisäveron tarkistusvastuusta tase-erittäin      
Muut aineelliset hyödykkeet   
Vuosi  Investointimeno Investoinnin alv Vuotuinen osuus
2008 306 439,75 67 416,75 6 741,67
2009 1 390 799,58 305 975,91 30 597,59
2010 191 908,94 44 073,51 4 407,35
2011 470 239,06 108 154,98 10 815,50
2012 976 399,38 224 571,86 22 457,19
2013 704 932,54 169 183,81 16 918,38
2014 0,00 0,00 0,00
2015 109 533,22 26 287,97 2 628,80
Palautuksen alainen määrä yhteensä   945 664,78
       
Rakennukset ja rakennelmat      
 Vuosi Investointimeno Investoinnin alv Vuotuinen osuus
2009 27 205,80 5 985,28 598,53
2010 156 540,00 34 885,60 3 488,56
2011 22 496,96 5 174,30 517,43
2012 20 560,34 4 728,88 472,89
2013 0,00 0,00 0,00
2014 90 054,65 21 613,12 2 161,13
2015 67 289,38 16 149,45 1 614,94
Palautuksen alainen määrä yhteensä   88 536,63

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

 HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ TILIKAUDEN AIKANA HENKILÖRYHMITTÄIN 2015 2014
Toimihenkilöt 24 22
Työntekijät 9 7
     
Henkilöstökulut 2015 2014
Palkat 1 249 382,41 1 214 995,58
Palkkiot 11 000,00 14 200,00
Eläkekulut 227 988,88 235 377,03
Muut henkilösivukulut 184 083,74 162 692,98
Yhteensä 1 672 455,03 1 627 265,59
Henkilösivukuluina ilmoitettu myös vapaaehtoiset.  
     
Johdon palkat ja palkkiot 2015 2014
Hallituksen jäsenet 11 000,00 14 200,00
Johdon palkat jätetty esittämättä, koska tiedot koskevat vain yhtä henkilöä.  
     
Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista 2015 2014
Tilintarkastuspalkkiot 3 810,00 3 850,00
Veroneuvonta 0,00 0,00
Todistukset ja lausunnot 0,00 0,00
Muut palkkiot 0,00 0,00
Yhteensä 3 810,00 3 850,00

Tiedot konsernisuhteista

Yhtiö kuuluu Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n konserniin tytäryhtiönä.

Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n omistusosuus on 99,62 % ja yhtiön kotipaikka on Lohja.

Konsernitilinpäätös on nähtävillä yhtiön osoitteessa; Ankkurikatu 8, 08100 Porvoo.