vsk sivu leiskakuva2

Ympäristövastuu

Vähennämme aktiivisesti jätehuollon ympäristövaikutuksia, edistämme kierrätystä ja jätteen hyötykäyttöä sekä ehkäisemme jätteen syntyä. Toimintaa ohjaa ISO 14001-, ISO 9001- ja OHSAS 18001 -standardien mukainen toimintajärjestelmä.

Vähemmän jätettä – vähemmän ympäristöhaittaa

Jätteiden syntymisen ehkäisyä edistämme neuvomalla asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja. Omassa toiminnassamme vältämme turhaa materiaalien kulutusta ja teemme hankinnat kestävästi ja ympäristöystävällisesti.

Jätemateriaalit hyötykäyttöön

Panostamme jätteiden hyötykäyttöön ja luomme aktiivisesti materiaalikierrätyksen mahdollisuuksia. Toimintavuonna uudistimme jäteasemien lajitteluratkaisuja, laajensimme jätteiden energiahyödyntämistä ja aloitimme rakennusjätteen hyötykäyttöön toimittamisen. Aktivoimme asiakkaitamme lajittelemaan ylläpitämällä kattavaa keräysverkkoa sekä aktiivisella neuvonnalla.

Jätekuljetuspäästöjen hallinta ja vähentämien

Kuljetusten päästöjä vähennämme hyvällä suunnittelulla sekä edellyttämällä urakoitsijoilta ympäristöystävällistä kuljetuskalustoa. Jäteautojen reitit suunnitellaan siten, että tyhjennykset voidaan toteuttaa tehokkaasti eikä ylimääräisiä ajokilometrejä kerry. Keräyspisteiden täyttymisen seurantaan on käytössä nykyaikaisinta tekniikkaa, jonka avulla tyhjennykset voidaan suorittaa optimaalisesti.

Jätekeskuksen ympäristövaikutusten hallinta ja vähentäminen

Jätekeskuksen toimintaa ylläpidetään ja tarkkaillaan viranomaisen myöntämien ympäristölupien ja tarkkailuohjelmien mukaisesti.

Jätekeskuksen vaikutukset vesiin

Jätteiden sijoittamisesta kaatopaikalle muodostuu likaista suotovettä, joka ohjataan jätevedenpuhdistamoille. Jätekeskuksen ja sen lähialueen pinta- ja pohjavesiä tarkkaillaan säännöllisesti tarkkailuohjelman mukaisesti. Pintaveden tarkkailu tehdään ojista ja lähialueen vesistöstä, ja pohjaveden tarkkailu suoritetaan pohjaveteen ulottuvista tarkkailuputkista. Lisäksi seurataan jätetäyttöjen sisäisen vedenpinnan korkeutta. Jätekeskuksen kuormitus oli toimintavuonna pääosin aiempien vuosien tasolla.

Jätekeskuksen vaikutukset ilmaan

Kaatopaikkakaasu

Jätehuollon suurin päästölähde on jätteen loppusijoituksessa muodostuva kaatopaikkakaasu, joka vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen. Kaatopaikalla syntyvä kaasu kerätään ja muunnetaan soihdussa ympäristöystävällisempään muotoon. Kaasua on aiemmin hyödynnetty Porvoon Energian kaukolämmön tuotannossa, mikä ei ole enää teknisesti mahdollista. Uusi hyödyntämistapa on suunnitteilla.

Haju ja pöly

Jätekeskuksen hajua tarkkaillaan päivittäin jätekeskuksen henkilökunnan toimesta sekä naapurien palautteena. Ulkopuolelta tulleita hajuhavaintoja vastaanotettiin toimintavuonna kolme.

Pölyämistä aiheuttavat jätemateriaalien haketus, liikenne sekä kuivien jätemateriaalien käsittely. Pölyämistä hillitään muun muassa tiealueiden harjauksella, pesulla ja kastelulla.

Pölyä ja haisevia rikkiyhdisteitä mitataan kolmen vuoden välein. Pölymittauksen aikana jäteasemalla oli käynnissä puun haketus. Pölyn pitoisuudet olivat alhaisia ja jäivät selvästi alle raja- ja ohjearvojen. Pölypitoisuudet olivat alhaisemmalla tasolla kuin vuosien 2009 ja 2012 mittauksissa. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet mittauspisteessä olivat myös alhaisia, kuten aiempinakin vuosina.

Melu

Jätekeskuksella melua voivat aiheuttaa lähinnä liikenne ja työkoneiden käyttö. Melua mitataan jätekeskuksessa kolmen vuoden välein. Melua mitattiin kolmesta pisteestä lähimpien asuintalojen piha-alueilta sekä referenssipisteessä puumurskan lähettyvillä. Tehtyjen melumittausten mukaan jätekeskuksen toiminnoista aiheutuvat äänitasot pysyivät alle ympäristöluvan mukaisen raja-arvon.

Roskaantumisen ehkäisy

Jätteenkäsittelyalueella roskaantumisen suurin aiheuttaja on tuuli. Normaalia ylläpitosiivousta tehdään jätekeskuksen alueella päivittäin ja kausisiivoukset vähintään kerran vuodessa.

 

DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUS 2011 2012 2013 2014 2015
Kerätyn kaatopaikkakaasun määrä (milj. Nm3) 0,66 0,79 0,77 1,43 1,4
Kaasunkeräyskaivojen määrä (kpl) 18 14 17 17 17
Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (%) 44 43 46 46 44
Jätevesi puhdistamolle (m3) 109 112 145 396 75 180 70 311 92 909
Typpi-pitoisuus (mg/l) 88 80 69 85 116
 Fosfori-pitoisuus (mg/l)  1,0  1,5 1,4   1,4  1,1
Kiintoainepitoisuus (mg/l) 55 110 86 70 56

 

DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN VESIEN TARKKAILU TARKKAILUTIHEYS TARKKAILUPISTEITÄ ANALYYSEJÄ VUODESSA
Jätevesi 3 x vuodessa 1 57
Ympäristön pohjavedet 3 x vuodessa 8 438
Ympäristön pintavedet 3 x vuodessa 10 567