Hallituksen toimintakertomus 2015

Tulosta sivu

Tilikausi 1.1.2015–31.12.2015

Yleistä

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (Östra Nylands Avfallsservice Ab) on viiden kunnan omistama osakeyhtiö, jonka alueella asui vuoden 2015 lopussa 94 941 asukasta.

Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön tehtävänä on huolehtia jätehuollon järjestämisestä sopijakuntien alueella lainsäädännön vaatimukset täyttäen, ympäristöystävällisesti ja hyvää tekniikkaa hyödyntäen sekä teknisesti ja taloudellisesti edullisella tavalla.

Yhtiö tuottaa jätehuoltopalvelut, joiden järjestämisestä sen omistajakunnat ovat vastuussa. Nämä palvelut tuotetaan asuinkiinteistöille sekä valtion, kuntien ja seurakuntien kiinteistöille. Palveluita ovat jätehuollon neuvonta, materiaalien keräys, kierrätys, energiakäyttö ja käsittely sekä saariston jätehuolto ja vaarallisten jätteiden jätehuolto. Lisäksi yhtiö tarjoaa jätehuoltopalveluita niitä tarvitseville yrityksille. Nämä palvelut tuotetaan joko jätelain mukaisen kunnan toissijaisen vastuun perusteella tai markkinaehtoisesti.

Tuloskehitys ja olennaiset tapahtumat tilikaudella

Yhtiön liikevaihto toimintavuonna oli 11,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 10,1 %. Vastaanotettu materiaalimäärä oli 256 000 tonnia, josta 186 000 tonnia oli puhtaita tai lievästi pilaantuneita maa-aineksia. Vuonna 2014 vastaavat määrät olivat 106 000 ja 35 000 tonnia. Kokonaisjätemäärä kasvoi 58,6 % ja maa-ainesmäärä 81,2 % edellisestä vuodesta. Valtiolle tilitettävän jäteveron osuus liikevaihdosta oli 6,0 % (668 690 euroa).

Toimintavuonna yhtiö teki 324 000 euron suuruisen pakollisen kaatopaikkojen jälkihoitovarauksen, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Jälkihoitotöitä tehtiin 3 418 eurolla, joten jälkihoitovarauksen nettolisäys oli 320 582 euroa.

Tilikauden liikevoitto oli 741 417 euroa, joka on 6,6 % liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 11,6 % laskettuna aikaisempien tilikausien veroilla oikaistusta nettotuloksesta. Oman pääoman osuus taseen loppusummasta oli tilikauden lopussa 42,0 %. Tilikauden tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 745 108 euroa voitollinen. Verojen jälkeen voittoa jäi 569 953 euroa.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

  2015 2014 2013
liikevaihto 11 214 749 10 187 261 10 353 199
liikevoitto 741 417 607 442 946 028
liikevoitto % liikevaihdosta 6,6 6,0 9,1
oman pääoman tuottoaste % 11,6 11,7 18,7
omavaraisuusaste %* 42,0 39,7 37,3

* Omaan pääomaan ei lasketa pakollisia varauksia, mikä vaikuttaa tunnuslukuun.

 

Tilikauden voitto ja liikevaihto ylittivät selvästi budjetoidun tason.

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ei jaa omistajilleen osinkoa. Toiminnan tulee olla kustannustehokasta, ja tavoitteena on pitää kuntalaisten jätemaksut mahdollisimman alhaisina. Yhtiössä voitto tarkoittaa tulosta, jolla lainsäädännön edellyttämä toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus voidaan turvata. Voitto käytetään kokonaisuudessaan turvaamaan jätehuollon ympäristöinvestointien toteutuminen.

Tilikaudella jatkettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk'n Roll Oy Ab:n fuusioitumisen valmistelua. Päätös fuusioitumisesta on tehty vuonna 2012 omistajakunnissa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Fuusion on arvioitu vähentävän yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja lisäävän toiminnan kustannustehokkuutta. Fuusion toteutuminen on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta Rosk'n Roll Oy Ab:n yksityisomistuksen poislunastukseen liittyvän oikeusprosessin vuoksi. Asian käsittely siirtyi tilikauden lopulla korkeimmalle oikeudelle, jonka päätöstä tilikauden päättyessä vielä odotetaan. Korkeimman oikeuden käsittelyn arvioidaan siirtävän fuusion toteutumista ainakin vuoden 2017 keskivaiheille.

Merkittävimmät investoinnit

Tilikauden investointien kokonaismäärä oli 814 992 euroa. Pääosa investointisummasta kohdistui kiviainesten louhintaan Kilpilahden jätekeskusalueelta (584 236 eur). Lisäksi investoitiin eri kohteisiin kiinteissä rakenteissa (123 175 eur), koneissa ja kalustossa (67 625 eur) ja aineettomissa hyödykkeissä (5 735 eur).

Rahoitus

Yhtiö rahoitti investointinsa tulorahoituksen turvin. Pankkilainaa ei tilikaudella nostettu. Lainoja maksettiin takaisin 120 000 euroa.

Kehitys- ja ympäristötoimet

Yhtiöllä on sertifioitu ympäristö- ja laatujärjestelmä (ISO 9001, ISO 14001), jonka mukaisesti yhtiö on sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Ympäristö- ja laatutavoitteet on kirjattu toimintajärjestelmään, niiden toteutumista seurataan ja tavoitteet tarkistetaan vuosittain. Keskeiset ympäristötavoitteet liittyvät jätteiden kierrätyksen lisäämiseen sekä jätekeskusten päästöjen vähentämiseen.

Toimintavuonna valmistauduttiin vuoden 2016 alusta voimaan tulevaan orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusrajoitukseen ja siihen liittyen kilpailutettiin ja käynnistettiin rakennusjätteen laitosmainen käsittely. Samoin jäteasemilla vastaanotettavan suurikokoisen yhdyskuntajätteen käsittelyssä siirryttiin loppusijoituksesta tehokkaampaan energia- ja materiaalihyötykäyttöön.

Jätteen keräysjärjestelmän tehokkuutta parannettiin uusilla innovaatioilla entisestään, kun osalla aluekeräyspisteitä otettiin käyttöön kaksilokeroiset syväkeräyssäiliöt, jolloin keräystilavuutta saadaan paremmin optimoitua eri jätemateriaalien keräämiseen.

Jätehuollon neuvonnan tehokkaaksi työkaluksi otettiin käyttöön kotitalouksille loppuvuodesta 2015 jaettu seinäkalenteri, jossa vuoden 2016 keskeiset jätehuoltopalvelut ja niiden ajankohdat on esitelty kattavasti. Lisäksi kalenterissa on runsaasti ajankohtaista ja usein kysyttyä jätehuollon neuvontasisältöä.

Vuoden 2015 aikana olivat meneillään seuraavat yhtiön toiminnan kannalta keskeiset kehittämishankkeet:

  1.  Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk'n Roll Oy Ab fuusion valmistelua jatkettiin yhdenmukaistamalla yhtiöiden käytäntöjä niiltä osin kuin mahdollista mm. jätteenkäsittelyssä ja kuljetuksissa ja tukitoiminnoissa kuten IT-palveluissa ja puhelinjärjestelmissä.

  2. Kilpilahden uuden jätekeskuksen valmistelevat maanrakennustyöt etenivät suunnitellun aikataulun mukaisesti. Toimintavuoden loppuun mennessä oli louhittu noin 30 % alueelta louhittavasta kiviainesmäärästä.

Osakkaat

Osakas Osakkeet/kpl %-osuus
Porvoo 2 243 49,00
Sipoo 1 172 25,60
Loviisa 812 17,74
Askola 181 3,95
Pornainen 170 3,71
Yhteensä 4 578 100,00

 

Hallinto

Yhtiökokous pidettiin 23.4.2015 Porvoossa. Yhtiön hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Nuutti Porvoosta. Varapuheenjohtajana toimi Magnus Åström Sipoosta. Hallituksessa ovat toimineet seuraavat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet:

Ajalla 1.1.–23.4.2015

Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta
Matti Nuutti (pj.) Jaakko Jalonen Porvoo
Magnus Åström (vara pj.) Kaj Lindqvist Sipoo
Erik Franzén Risto Kuisma Pornainen ja Askola
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Loviisa
Jaakko Isotalo Toni Paakkarinen Loviisa
Vesa Lepistö Ari Oksanen Sipoo
Otto Oksanen Juha Vanhala Porvoo
Anders Rosengren Thomas Ekholm Porvoo

 

Ajalla 24.4.–31.12.2015

Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta
Matti Nuutti (pj.) Jaakko Jalonen Porvoo
Magnus Åström (vara pj.) Kaj Lindqvist Sipoo
Risto Kuisma Erik Franzén Pornainen ja Askola
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Loviisa
Jaakko Isotalo Toni Paakkarinen Loviisa
Vesa Lepistö Ari Oksanen Sipoo
Otto Oksanen Juha Vanhala Porvoo
Anders Rosengren Thomas Ekholm Porvoo

 

Yhtiön toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri Vesa Heikkonen.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy.

Henkilöstö

Yhtiön henkilötyövuosien määrä oli toimintavuonna 27,3 mikä oli 4,0 enemmän kuin vuonna 2014 ja 0,95 enemmän kuin vuonna 2013. Pääsyy henkilöresurssien määrän kasvuun on ostopalveluiden korvaaminen omilla resursseilla. Määräaikaisissa työsuhteissa olleet työntekijät tekivät yhtiöön 2,9 henkilötyövuotta, kun vastaava luku vuonna 2014 oli 3,1 ja vuonna 2013 6,0. Yhtiössä työskenteli 28 henkilöä 31.12.2015. Vastaava luku oli 27 vuonna 2014 ja 26 vuonna 2013. Palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä tilikaudella 2015 oli 1 135 503 euroa. Vastaavasti palkat ja palkkiot tilikaudella 2014 olivat 950 807 euroa ja tilikaudella 2013 966 352 euroa.

Toimintavuonna yhtiössä oli käytössä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä. Järjestelmän tavoitteena on motivoida henkilöstöä kustannustehokkuuden ja palvelutason kehittämiseen sekä lisätä yhteishenkeä ja palkita hyvistä suorituksista.

Arvio liiketoiminnan kehittymisestä ja ympäristö

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut oleellisia yhtiön toimintaan tai talouteen vaikuttavia muutoksia. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2015 tasolla myös vuonna 2016. Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttaa yleinen talouden kehitys. Talouskasvu lisää käsittelyyn tulevan jätteen määrää ja kasvattaa yhtiön liikevaihtoa sekä kannattavuutta. Fuusion Rosk'n Roll Oy Ab:n kanssa arvioidaan tehostavan toimintaa, mikä helpottaa kiristyvän jätelainsäädännön asettamiin haasteisiin vastaamista.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Suurimmat yhtiön liiketoimintaan kohdistuvat riskit liittyvät vastaanotettuihin jätemääriin. Kotitalouksien jätehuoltopalveluiden tarve ja niiden tuottaman jätteen määrä muuttuvat hitaasti. Sen sijaan yritysjätteiden määrä vaihtelee voimakkaasti talouden suhdanteiden mukaan ja mahdollista myös on, että yhtiön mahdollisuutta tarjota jätehuoltopalveluja yrityksille rajoitetaan tulevaisuudessa erilaisella lainsäädännöllisellä sääntelyllä, minkä vuoksi toiminnan suunnittelussa varaudutaan mukauttamaan käsittely- ja muu palvelukapasiteetti mahdollisimman joustavasti muuttuviin jätemääriin.

Hallituksen esitys yhtiön tilikauden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 569 952,62 euroa kirjataan tilille ”edellisten tilikausien voitto/tappio”, eikä tilikaudelta jaeta osinkoa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen.