Tase

Tulosta sivu

Vastaavaa

  31.12.15 31.12.14
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat oikeudet 15 593,30 0,00
Muut pitkävaik. menot 84 594,40  95 916,67
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  100 187,70  95 916,67
     
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet  2 145 258,89  2 145 258,89
Rakennukset ja rakennelmat 169 447,58  203 902,40 
Koneet ja kalusto  405 750,88 451 289,75 
Muut aineelliset hyödykkeet 3 729 092,24   4 067 992,01
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00  7 000,00 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6 449 549,59  6 875 443,05 
     
Sijoitukset    
Muut osakkeet ja osuudet 10 054,79  10 054,79 
     
Pysyvät vastaavat yhteensä 6 559 792,08  6 981 414,51 
     
Vaihtuvat vastaavat    
Pitkäaikaiset saamiset    
Lainasaamiset 406 255,35   406 255,35
     
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 2 239 196,80  1 756 048,65 
Muut saamiset 1,01 3 898,34 
Siirtosaamiset 96 732,47  398 281,56 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 335 930,28 2 158 228,55
     
Rahat ja pankkisaamiset 3 183 063,80  2 122 629,70 
     
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 925 249,43  4 687 113,60 
Vastaavaa yhteensä 12 485 041,51  11 668 528,11 

 

Vastattavaa

   31.12.15  31.12.14
Oma pääoma    
Osakepääoma   457 800,00    457 800,00
Edellisten tilikausien voitto  4 181 090,27  3 672 152,30
Tilikauden voitto  569 952,62  508 937,97
Oma pääoma yhteensä  5 208 842,89 4 638 890,27 
     
 Tilinpäätössiirtojen kertymä    
 Poistoero 72 263,40 106 310,78
Tilinpäätössiirtojen kertymä  72 263,40  106 310,78
     
Pakolliset varaukset     
Maisemointi- ja jälkihoitovaraus 4 621 441,57 4 300 860,00
Kuonavaraus  49 680,04  99 360,08
Pakolliset varaukset yhteensä  4 671 121,61 4 400 220,08
     
Vieras pääoma    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
 Lainat rahoituslaitoksilta  600 000,00  720 000,00
 Saadut ennakot  66 015,06  0,00
Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä  666 015,06  720 000,00
     
Lyhytaikainen vieras pääoma    
 Lainat rahoituslaitoksilta  120 000,00  120 000,00
 Saadut ennakot 8 491,53 0,00
 Ostovelat  1 221 669,44 1 089 354,65
 Muut velat 130 926,78 177 562,70
 Siirtovelat  385 710,80 416 189,63 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  1 866 798,55  1 803 106,98
     
Vieras pääoma yhteensä   2 532 813,61  2 523 106,98
Vastattavaa yhteensä  12 485 041,51  11 668 528,11