Tase

Tulosta sivu

Vastaavaa

  31.12.2015 31.12.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat oikeudet 19 306,40 0,00
Muut pitkävaikutteiset menot 162 600,01 160 123,65
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  181 906,41 160 123,65
     
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 497 696,69 475 024,95
Rakennukset ja rakennelmat 1 286 495,39 1 460 977,40
Koneet ja kalusto 600 474,50 730 495,84
Muut aineelliset hyödykkeet 1 398 747,23 2 020 865,26
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 3 783 413,81 4 687 363,45
     
Sijoitukset    
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 40 054,03 500,00
Muut osakkeet ja osuudet 5 218,37 35 458,57
Sijoitukset yhteensä 45 272,40 35 958,57
     
 Pysyvät vastaavat yhteensä 4 010 592,62 4 883 445,67
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
Lyhytaikaiset    
Myyntisaamiset 4 525 649,43 3 751 896,72
Lainasaamiset 390 000,00 390 000,00
Siirtosaamiset 746 232,27 728 336,94
Muut saamiset 0,00 23 298,33
Lyhytaikaiset yhteensä 5 661 881,70 4 893 531,99
     
Rahoitusarvopaperit    
Muut arvopaperit 3 375 306,75 3 000 000,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä 3 375 306,75 3 000 000,00
     
Rahat ja pankkisaamiset 5 610 177,25 5 299 196,58
     
 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 14 647 365,70 13 192 728,57
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 18 657 958,32 18 076 174,24

 Vastattavaa

  31.12.2015 31.12.2014
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 1 278 900,99 1 278 900,99
Ylikurssirahasto 69 629,80 69 629,80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 070,80 10 070,80
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 9 506 646,95 8 801 319,44
Tilikauden voitto (tappio) 672 488,24 705 327,51
 Oma pääoma yhteensä 11 537 736,78 10 865 248,54
     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero 101 020,43 144 684,90
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 101 020,43 144 684,90
     
PAKOLLISET VARAUKSET    
Muut pakolliset varaukset 4 153 504,47 4 182 485,77
Pakolliset varaukset yhteensä 4 153 504,47 4 182 485,77
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Lainat rahoituslaitoksilta 263 166,00 368 428,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 263 166,00 368 428,00
     
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Lainat rahoituslaitoksilta 105 262,00 105 262,00
Saadut ennakot 438,24 192,82
Ostovelat 1 523 485,12 1 095 239,46
Muut velat 583 162,54 693 716,32
Siirtovelat 390 182,74 620 916,43
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 602 530,64 2 515 327,03
     
Vieras pääoma yhteensä 2 865 696,64 2 883 755,03
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 18 657 958,32 18 076 174,24