Verksamhets­berättelse för räkenskaps­perioden 1.1.2015–31.12.2015

Skriv ut sidan

Väsentliga händelser under räkenskaps­perioden

Fusion

Beslutet om fusion mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk'n Roll Oy Ab fattades redan 2012 i de båda bolagens ägarkommuner och på bolagsstämmor. Fusionen har bedömts minska riskerna i anslutning till bolagets verksamhet och öka verksamhetens kostnadseffektivitet. Efter besluten väckte en privat minoritetsägare i Rosk'n Roll (0,05 %) tre käromål mot förfarandet för inlösen av aktierna till kommunerna. Rosk'n Roll vann alla rättegångar såväl i tings- som i hovrätten.

Käranden fick emellertid besvärstillstånd hos högsta domstolen i motsats till de motiverade förhandsförväntningarna. Behandlingen vid högsta domstolen skjuter upp bolagens juridiska fusion åtminstone till hösten 2017. Högsta domstolen fattade antagligen beslutet på grund av prejudikat.

Trots besvärstillståndet finns det grundad anledning att förvänta sig att högsta domstolen inte ändrar besluten om rätt till inlösen som fattats i de två lägre rättsinstanserna.

Inlösen av de privatägda aktierna eller annat motsvarande arrangemang är oundvikligt, eftersom EU:s upphandlingsdirektiv förutsätter att kommunernas intressentenheter ägs till 100 procent av kommunerna, dvs. har en s.k. in-house-ställning. Att bolaget ägs helt av kommunerna är hörnstenen för den regionala avfallshanteringen. Således är inlösen av det privata innehavet i Rosk'n Roll en oundviklighet oberoende av fusionen.

Under tiden fungerar Rosk'n Roll som dotterbolag i bolaget Uusi Rosk'n Roll Oy Ab. Rosk'n Rolls tidigare ägarkommuner äger 99,56 procent av aktierna i Uusi Rosk'n Roll Oy Ab, medan Östra Nylands Avfallsservice äger resten av aktierna. Uusi Rosk'n Roll Oy Ab äger 99,62 procent av aktierna i Rosk'n Roll, medan tre privata bolag äger resten av aktierna. Den slutliga fusionen sker först efter inlösen av den privata minoritetsandelen. Då äger kommunerna 100 procent i det nya bolaget, som kommer att gå under namnet Rosk'n Roll Oy Ab.

I väntan på den juridiska fusionen har Rosk'n Roll och Östra Nylands Avfallsservice sammanflätat sin verksamhet ytterligare enligt en gemensam verksamhetsmodell. Den operativa verksamheten, med undantag för ekonomi- och förvaltningsuppgifter i enlighet med aktiebolagslagen och bokföringslagen, sköts redan nu enligt den gemensamma verksamhetsmodellen. Likaså är alla personalevenemang som bolagen ordnar gemensamma. Med tanke på det geografiska avståndet underlättas den gemensamma verksamheten av högklassiga videoförhandlingsförbindelser.

Rosk'n Rolls verkställande direktör är också fusionsdirektör med ansvar för att bolagsfusionen framskrider. Fusionsdirektören är ordförande i bolagens gemensamma ledningsgrupp och chefsgrupp.

Vanda Energis avfallskraftverk

År 2015 var det första verksamhetsåret då Vanda Energis avfallskraftverk var i drift hela året.

Energibolagets investering i avfallskraftverket i Långmossabergen i Vanda förverkligades när samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Rosk'n Roll efter ett anbudsförfarande ingick ett långfristigt avtal med Vanda Energi om energiutvinning ur blandavfall. HRM och Rosk'n Roll är de enda aktörerna som svarar för leverans av avfallsbränsle till avfallskraftverket.

Avfallskraftverkets dimensioneringskapacitet är större än den mängd blandavfall som HRM och Rosk'n Roll nu ansvarar för. Den lilla överdimensioneringen av kraftverket är motiverad. På grund av den kraftiga tillväxten i huvudstadsregionen kan man nämligen förvänta sig att mängden blandavfall som HRM och Rosk'n Roll ansvarar för kommer att öka i stadig takt under de närmaste åren. På så sätt behöver inte avfallsanläggningarna omedelbart skaffa tilläggskapacitet. För att sälja den tillfälliga tilläggskapaciteten grundade HRM och Rosk'n Roll ett samföretag, Uudenmaan Woima Oy (UW), som inledde kommersiell verksamhet i början av 2015. UW:s ekonomiska resultat under verksamhetsåret var bättre än budgeterat. UW delar ut vinsten som dividend till sina ägare i förhållande till den kapacitet som dessa låter sälja.

Avfallskraftverket har fungerat bra. Dess faktiska behandlingskapacitet på årsnivå översteg avfallsmängden i behandlingsavtalet. Med undantag för ett litet reparationsstopp i juni har allt blandavfall som Rosk'n Roll ansvarar för levererats till avfallskraftverket.

Det är märkbart att avfallskraftverket har påverkat såväl Rosk'n Rolls som hela huvudstadsregionens koldioxidavtryck positivt. Ibruktagandet av avfallskraftverket har inte minskat betydelsen av källsortering och materialåtervinning. Tvärtom är det allt viktigare att separera metall och glas från blandavfallet, även med tanke på förbränningen.

Övrig operativ verksamhet

Betydelsen av deponering av avfall på avstjälpningsplatsen har minskat betydligt såväl funktionellt som ekonomiskt efter att avfallskraftverket togs i bruk. Under verksamhetsåret ändrades verksamhetsmodellen för deponering på avstjälpningsplatsen så att den motsvarade den bestämmelse om begränsning av deponering av organiskt avfall på avstjälpningsplatserna som trädde i kraft i början av 2016. På avstjälpningsplatsen deponeras i princip bara aska, mineraliska massor, lindrigt förorenade jordmassor och till exempel rejekt efter behandling i anläggning.

Rosk'n Roll och Östra Nylands Avfallsservice har en upphandlingsring tillsammans med sex kommunala vattenverk som finns på de båda avfallsbolagens områden. Inom upphandlingsringen konkurrensutsatte bolagen transporten, behandlingen och återvinningen av avloppsslam och bioavfall. Genom anbudsförfarandet uppnådde man en betydligt förmånligare totalkostnad än den nuvarande nivån. Upphandlingsbeslutet överklagades emellertid och marknadsdomstolens avgörande väntas under våren 2016.

Under 2015 konkurrensutsattes helt enligt tidsplanen transportentreprenaderna för bioavfall i Rosk'n Rolls södra och norra område. Det inkom många anbud på de två anbudsförfrågningarna. Prisnivån för de båda entreprenaderna minskade jämfört med tidigare avtal.

Enligt ett beslut som Västra Nylands avfallsnämnd fattade 2013 överförs hela Lojo till ett centraliserat transportsystem för bland- och bioavfall från hushåll efter en övergångstid på tre år. Beslutet överklagades, men förvaltningsdomstolen och senare högsta förvaltningsdomstolen avgjorde ärendet till Rosk'n Rolls fördel. Konkurrensutsättningen av entreprenader har beretts i enlighet med ovan nämnda tidsplan.

I samarbete med Rosk'n Roll beredde avfallsnämnden avfallshanteringsbestämmelser för bolagets hela verksamhetsområde. På så sätt fick man aktuella avfallshanteringsbestämmelser som gäller hela området, i stället för tre olika uppsättningar av bestämmelser som man hade tidigare.

I och med den nya avfallslagen övergår förpackningsavfallet helt på producenternas ansvar. I och med förverkligandet av producentansvaret började Rinki (f.d. Förpackningsbranschens Miljöregister PYR), som ansvarar för förpackningsavfall, att bygga upp ett eget insamlingsnätverk under verksamhetsåret. I avfallslagen definierades minimiantalet av Rinkis insamlingspunkter. Rinki bygger upp det egna insamlingssystemet i enlighet med minimikraven.

I början av verksamhetsåret hade Rosk'n Roll på sitt område 131 ekopunkter som i huvudsak var avsedda för områdesvis insamling av förpackningar. Efter förhandlingarna hyrde Rinki 39 av dessa ekopunkter till sitt eget nätverk. De ekopunkter som Rinki hyrde var de med störst insamling av återvinnbart avfall. Dessutom inrättar Rinki 14 nya ekopunkter, främst i anslutning till större affärer. Det är ännu inte avgjort när dessa ska byggas.

Ifall invånarna bara hade haft tillgång till Rinkis ekopunkter i området, skulle deras sorteringsmöjligheter ha försämrats väsentligt. På grund av detta beslöt Rosk'n Rolls styrelse att fortsätta insamlingen av förpackningsavfall vid de ekopunkter som bolaget fortfarande har kvar. Effekten av ekopunkterna som övergått på Rinkis ansvar på de kostnader som täcks med ekoavgiften är liten, eftersom ekopunkternas andel av de kostnader som täcks med ekoavgiften bara är cirka 13 procent. Rosk'n Roll har kvar största delen av ekopunkterna. Driftskostnaderna för dessa ekopunkter, som främst ligger i glesbygden, är högre än för dem som Rinki hyr.

Väsentliga händelser efter räkenskaps­periodens utgång och bedömning av den sannolika framtida utvecklingen

Trots att den juridiska fusionen mellan Rosk'n Roll och Östra Nylands Avfallsservice fördröjs ytterligare av ovan nämnda skäl, har bolagens styrelser en stark önskan om att fusionen ska genomföras. I väntan på fusionen används tiden för att samordna verksamheterna så långt som möjligt.

För att främja den praktiska sammanslagningen och samordningen av verksamheterna beslöt bolagens styrelser att göra upp en ny strategi. Strategin är likalydande för de båda bolagen som ingår i fusionen. Efter den juridiska fusionen kan verkställandet av den nya strategin fortsätta direkt i det nya bolaget.

Likaså beslöt styrelserna att man redan i fusionsskedet börjar använda samma Rosk'n Roll-tjänstemodell såväl på Rosk'n Rolls som på Östra Nylands Avfallsservice område. Kundupplevelsen i öster och väster grundar sig på Rosk'n Roll-tjänsten, som produceras av Rosk'n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab. I praktiken innebär detta samma servicekoncept och samma visuella uttryck (t.ex. skyddskläder, skyltar och layout för publikationer) i de båda bolagen. Den gemensamma tjänstemodellen som har gjorts redan i fusionsskedet minskar samordningsarbetet efter fusionen.

Enligt förordningen om producentansvar för förpackningsavfall skulle producenternas insamlingsnätverk ha varit klart i början av 2016. Rinki har inte hållit sig till tidsplanen. På Rosk'n Rolls område har Rinki inlett verksamheten vid de befintliga ekopunkterna som Rinki hyr av Rosk'n Roll. Förseningen har inte haft någon större betydelse för konsumenternas sorteringsmöjligheter, eftersom Rosk'n Roll driver ett omfattande nätverk för kompletterande insamling.

På våren 2016 börjar Rinki också samla in förpackningsplast som ny fraktion vid sina avfallspunkter på Rosk'n Rolls område. Plast börjar samlas in vid sammanlagt 20 insamlingspunkter. Rosk'n Roll har för avsikt att börja samla in plastförpackningar också vid sina egna avfallsstationer.

I Lojoområdet konkurrensutsätts insamlingen av blandavfall i tre entreprenadområden. Anbudsbegäran har publicerats och anbuden ska ges i mitten av mars. Avsikten är att entreprenaderna ska börja i oktober 2016. Efter detta hör hela Rosk’n Rolls område till centraliserad insamling av avfall som konkurrensutsätts av Rosk’n Roll.

Deponering av organiskt avfall på avstjälpningsplatsen har begränsats kraftigt genom lag från och med början av 2016. Lagändringen påverkar bolagets verksamhet och ekonomi, trots att Rosk’n Roll förberedde sig inför lagändringen redan i god tid genom ett långsiktigt avtal om energiutvinning ur avfall med Vanda Energi. Att deponera blandavfall på avstjälpningsplatsen var relativt lönsamt. Nu behandlas det avfallet genom en köptjänst. Bolaget måste emellertid fortfarande stå för kostnaderna för eftervården av avstjälpningsplatsen. Bolaget håller på att vidareutveckla behandlings- och mottagningstjänsterna för material som lämpar sig för slutdeponering, för att den värdefulla slutdeponeringskapaciteten ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Redogörelse för omfattningen av forsknings- och utvecklings­verksam­heten

Bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet sker till stor del genom att delta i Avfallsverksföreningens projekt. På så sätt kan avfallsanläggningarnas resurser kombineras i sådana projekt som är av gemensam betydelse.

Behandlingen och återvinningen av slagg som uppstår vid avfallsförbränning undersöktes 2014–2015 inom ramen för ett utvecklingsprojekt i Käringmossen i samarbete med HRM. På basis av undersökningens positiva resultat gick bolaget tillsammans med HRM in för ett samarbete i stil med en upphandlingsring för behandlingen av ovan nämnda fraktioner. Genom gemensam behandling uppnår Rosk’n Roll och HRM betydande ekonomiska och verksamhetsmässiga stordriftsfördelar.

Rosk’n Roll deltar i ett av Avfallsverksföreningens projekt där man utvecklar ett automatiskt avfallsstationskoncept. Syftet med projektet är att med hjälp av modern informationsteknik utöka avfallsstationernas öppettider i enlighet med kundernas önskemål, så att stationerna under en del av tiden kunde fungera utan bemanning. Rosk’n Rolls målsättning är att tillämpa denna verksamhetsmodell på prov vid några avfallsstationer som lämpar sig för projektet.

Rosk’n Roll deltog också i ett annat av Avfallsverksföreningens projekt vars syfte är att utveckla en rapporteringskanal mellan olika avfallsanläggningar och deras nationella kunder. Samtidigt började Rosk’n Roll i samarbete med systemleverantörer att bygga upp elektroniska tjänster för att få mångsidigare servicekanaler för kunderna. Först började bolaget använda elektronisk rapportering och under 2016 en e-tjänst som är avsedd för alla kunder.

Utvärdering av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna i verksamheten

Käromålen i anslutning till inlösen av de privatägda aktierna utgör fortfarande en betydande osäkerhetsfaktor för bolagets verksamhet, trots att besluten i de två lägre domstolarna tydligt har varit till Rosk’n Rolls fördel. Fusionen har dragit ut på tiden, vilket fortfarande innebär extra arbete och osäkerhet. Å andra sidan fungerar bolagen redan nu mycket långt som om fusionen redan skulle ha genomförts. Dessutom effektiviseras samarbetet ytterligare genom en gemensam strategi och en gemensam tjänstemodell.

I enlighet med aktiebolagslagen och bokföringslagen bör bolagens ekonomi- och personalförvaltning dock skötas med två parallella system. Detta medför tilläggskostnader efter fusionen.

Två projekt som kan påverka Rosk’n Rolls ekonomi pågår på lagstiftningsnivå:

  • I regeringsprogrammet för den nuvarande regeringen finns inskrivet att avfallslagen ska ändras, så att kommunernas ansvar för avfallshanteringen begränsas på så sätt att kommunerna endast skulle ansvara för avfallshanteringen av hushållsavfall. I så fall skulle Rosk’n Roll inte längre ansvara för hanteringen av exempelvis skolornas, sjukhusens och garnisonernas avfall. För närvarande pågår en utredning för bedömning av lagändringens konsekvenser.
  • Ett annat projekt, som är av större betydelse för Rosk’n Roll, är tillämpningen av EU:s upphandlingsdirektiv på Finlands upphandlingslag.  Frågan är hur mycket av omsättningen i ett kommunägt bolag som kan vara på marknadsvillkor, utan att bolaget förlorar sin in-house-ställning, dvs. rätten att sköta kommunernas avfallshanteringsskyldigheter för dem. I direktivet är denna gräns 20 procent. I Europa har ovan nämnda procentenhet i direktivet i allmänhet implementerats som sådan i den nationella lagstiftningen. I Finland har man däremot vid beredningen av upphandlingslagen lobbat för en betydligt mindre procentenhet.

Båda alternativen skulle minska Rosk’n Rolls omsättning om de genomförs. Särskilt den kraftiga begränsningen av verksamheten på marknadsvillkor skulle påverka bolagets ekonomi, eftersom de tjänster som bolaget sålt till företag har haft bättre täckning än hushållens avfallshantering. Dessutom skulle småföretagarna i vårt verksamhetsområde vara tvungna att skaffa sin avfallshanteringstjänst från annat håll till en högre kostnad.

Genom Avfallsverksföreningen i Finland utövar Rosk’n Roll påtryckning direkt på politiska beslutsfattare på nationell nivå och lokalt, för att ovan nämnda lagändringsprojekt inte ska begränsa bolagets verksamhetsmöjligheter.

Inom den offentliga upphandlingen är tröskeln låg för besvär, trots att konkurrensutsättningarna är noggrant förberedda. För närvarande pågår behandling i marknadsdomstolen om behandlingen av avloppsslam och bioavfall i den upphandlingsring som Rosk'n Roll är medlem i. Ett beslut om detta är att vänta senast sommaren 2016.

Tröskeln är i princip låg för besvär gällande den konkurrensutsättning om insamling av avfall i Lojoområdet som pågår just nu. Trots att inga besvär om konkurrensutsättning av avfallstransporter har anförts till marknadsdomstolen i Finland på flera år, har materialet i anbudsförfarandet granskats och preciserats tillsammans med en expert på upphandlingslagen för att undvika ogrundade besvär. Nackdelen med besvären är vanligen att projekten fördröjs samt extra kostnader och extra arbete i anslutning till processen.

Presentation av miljöfrågor

Bolagets huvudsakliga funktioner koncentreras till Munka avfallscentral. Avloppsvatten som uppstod vid avfallscentralen och som ska behandlas uppgick till 68 250 m3, kostnaderna för insamlingen och behandlingen av avloppsvattnet var 186 446 euro.

Av den deponigas som samlades in på avstjälpningsplatserna utnyttjades över 90 procent för uppvärmning och elproduktion. Med gasmotorn som togs i bruk år 2012 producerades 400 MWh el.

De totala kostnaderna för gasbehandlingssystemet uppgick till 136 359 euro.

Bolaget bokför en avsättning för eftervård, som används för att bekosta eftervården av avstjälpningsplatsen i framtiden. Avsättningen för eftervård var 382 500 euro. Bolaget tillsluter två gamla delar av avstjälpningsplatsen som tagits ur bruk och kostnaderna för detta var 148 280 euro.

Alla kostnader för miljökontrollen av bolagets verksamhet uppgick till 115 289 euro.

De sammanlagda miljökostnaderna under räkenskapsperioden var 1 087 640 euro.

Uppföljning av kostnaderna för miljökontrollen

  2015 2014 2013
Kostnader för miljökontroll (1 000 euro) 115 74 113
Andel av omsättningen % 0,8 0,5 0,8

 

Bedömning av och nyckeltal för ekonomisk ställning och resultat samt andra omständigheter som påverkar utvecklingen av affärsverksamheten

Bolagets verksamhet gick med vinst och bolagets soliditet och likviditet var goda.

Nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska ställning och resultat

  2015 2014 2013
Omsättning 15 033 13 796 13 528
Rörelsevinst 699 749 375
Rörelsevinstens andel av omsättningen % 4,6 5,4 2,8
Avkastning på eget kapital % 6,0 6,7 0,9
Soliditetsgrad % 61,8 60,4 59,7

 

Personal

Nyckeltal som beskriver bolagets personal

  2015 2014 2013
Genomsnittligt antal under räkenskapsperioden 33 29 30
Löner och arvoden under räkenskapsperioden (1 000 euro) 1 260 1 229 1 183

 

Styrelsens förslag till åtgärder gällande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas och att resultatet om 672 488,24 euro lämnas på resultatkontot.

Bolagets aktier 

Bolagets aktier enligt aktieslag och huvudsakliga bestämmelser i bolagsordningen gällande varje aktieslag.

Bolagets aktiekapital enligt aktieslag

  2015 2014
Serie (1 röst/aktie) 18 380 kpl 18 380 kpl

Alla aktier har samma rätt till dividend och bolagets medel.

Bolagets organisation, ledning och revisor

Till bolagets styrelse hörde i slutet av 2015 ordförande Ulla Lindström-Dahl, Raseborg stad, vice ordförande Jarmo Kuosa, Vichtis kommun, Rolf Oinonen och Juhana Salmenpohja, Lojo stad, Jaakko Laiho, Hangö stad och Mikael Carlberg, Ingå kommun. Bolagets verkställande direktör var Jukka Paavilainen. Till bolagets revisor valdes BDO Bolagsrevision Ab, GRM-samfund, där Vesa Toivonen, GRM, har utsetts till huvudansvarig.