Rosk'n Roll Oy Ab

Höjdpunkter under 2015

Rosk'n Roll Oy Ab Årsberättelse 2015

Rosk'n Roll Oy Ab

Höjdpunkter under 2015

Materialflöden

   2011  2012  2013  2014  2015
Blandat kommunalt avfall kg/inv 352 344 299 278 281
Separat insamlat bioavfall kg/inv 29,9 29,3 28,8 28,6 27
Farligt avfall från hushållen kg/inv 14,2 14,1 12,9 13,9 13,4

Personal

  2011 2012 2013 2014 2015
Årsverken totalt (årsverke) 30 30 30 29 33
Henkilöstön keskimääräinen ikä (v) 45,6 46,0 47,6 46,7 45,2
Utgifter för utbildning av personalen (€/årsverke) 548 530 543 1110 970

Ekonomi

  2011 2012 2013 2014 2015
Omsättning totalt (M€) 13,77 13,51 13,52 13,8 15,03
Omsättning/invånare (€)*  102,00  99,90  100,10  102,00  111,30
Köpta tjänsters andel av omsättningen (%)  42,1  45,00  47,8  56,7  56,1
Investeringsutgifter av omsättningen (%)**  5,9  8,7  6,6  1,8  2,3
Avskrivningsutgifter av omsättningen (%) 11,2   12,1 11,1  13,6   8
Rörselseresultat av omsättningen (%)  9,2  4,5  2,8 5,4   4,6
Soliditetsgrad (%)  61,1 60,3  59,7  60,4   62,1

 

*asukasmäärä yhteensä 135 050
** investoinnit €

Miljö

 

Miljöpåverkan, luft 2011 2012 2013 2014 2015
Stävjande av klimatförändringen genom tillvaratagande, av gas från deponin (%) 14 9 10 17 17
Nyttjandegraden för deponigasen, (%) 10 74 74 82 86
Den återvunna deponigasens energimässiga motsvarighet, uppvärmning av småhus (st) 26 61 89 242 237
           
Miljöpåverkan, vatten 2011 2012 2013 2014 2015
Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till Lojo stads reningsverk, (PE*)  1884  2973  1873  1724  2742
Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till det egna reningsverket, (PE)  2436  1934  1359  1359  931
Totalkvävebelastning hos vattnet som från den egna behandlingen leddes utanför området, (kg)  341  229  156  131  158

*Person ekvivalenten PE anger hur många personers hushålls orenat avloppasvattnet kvävebelastningen/dygn i medeltal motsvarar.

År 2015

Bostadsfastigheter som omfattas av avfallshanteringen 54500
Tömningar av blandavfallskärl under året 666996
Genomsnittligt tömningspris för blandavfallskärl, moms 0%, 240 l kärl, € 5,36
Ekoavgift, €/år 29,89

Totalt
mängden
avfall

Antalet
tömningar
av avfallskärl

Åhörare som
deltog rådgivningstillfällena

Blandat
samhälls-
avfall

Social ansvar

Vår avfallsrådgivning stöder hållbar utveckling

Läs mera

Miljöansvar

Vi minskar miljö­olägenheter på flera sätt

Läs mera