Östra Nylands Avfallsservice Ab

Höjdpunkter under 2015

Östra Nylands Avfallsservice Ab Årsberättelse 2015

Östra Nylands Avfallsservice Ab

Höjdpunkter under 2015

Materialflöden

   2011  2012  2013  2014  2015
Vi minskar miljöolägenheter på flera sätt 446 399 323,8 293 297
Separat insamlat bioavfall kg/inv 21,1 23 20,9 21,8 22,3
Farligt avfall från hushållen kg/inv 14,9 14,9 14,8 14,9 15,4

Personal

  2011 2012 2013 2014 2015
Årsverken totalt (årsverke) 25,6 29 26,4 23,3 27,3
Genomsnittliga längd av anställd (år) 7,62 6,3 6,9 7,62 7,2
Utgifter för utbildning av personalen (€/årsverke) 548 724 1088 1518 1956

Ekonomi

  2011 2012 2013 2014 2015
Omsättning totalt (M€) 12 11,2 10,4 10,2 11,2
Omsättning/invånare (€)  128,9  119,4  110,1 107,7  118,1
Köpta tjänsters andel av omsättningen (%)  51,5  54,1  63,2 65,7  56,3
Investeringsutgifter av omsättningen (%)  13,3 19,3  24 5,8  7,3
Avskrivningsutgifter av omsättningen (%)  8,8  12,1  12,5 12,8 11
Rörelseresultat av omsättningen (%) 5,4  10,6 9,1 6,0  6,6
Soliditetsgrad (%) 25,5  32,7  37,3 39,7  49,3

Miljö

 

Domargårds AVFALLSCENTRAL 2011 2012 2013 2014 2015
Mängden samlad deponigas (milj. Nm3) 0,66 0,79 0,77 1,43 1,4
Antal uppsamlingsbrunnar för gas (st) 18 14 17 17 17
Metanhalt i deponigas (%) 44 43 46 46 44
Avloppsvatten till reningsverk (m3) 109 112 145 396 75 180 70 311 92 909
Kvävehalt (mg/l) 88 80 69 85 116
 Fosforhalt (mg/l)  1,0  1,5 1,4   1,4  1,1
Total mängd suspenderade ämnen (mg/l) 55 110 86 70 56

 

OBSERVATION AV AVLOPPSVATTNET VID DOMARGÅRDS AVFALLSCENTRAL OBSERVATIONSTÄTHET OBSERVATIONSPUNKTER ANALYSER PER ÅR
Avloppsvatten 3 x år 1 57
Grundvatten i omgivningen 3 x år 8 438
Ytvatten i omgivningen 3 x år 10 567

År 2015

Bostadsfastigheter som omfattas av avfallshanteringen 37500
Tömningar av blandavfallskärl under året 645290
Genomsnittligt tömningspris för blandavfallskärl, moms 0%, 240 l kärl, € 5,00
Ekoavgift, €/år 22,58

Totalt
mängden
avfall

Antalet
tömningar
av avfallskärl

Åhörare som
deltog rådgivningstillfällena

Blandat
samhälls-
avfall

Social ansvar

Vår avfallsrådgivning stöder hållbar utveckling

Läs mera

Miljöansvar

Vi minskar miljö­olägenheter på flera sätt

Läs mera