Noter till bokslutet

Skriv ut sidan

Noter till bokslutet för räkenskaps­perioden 1.1.2015-31.12.2015

Värderingsprinciper och -metoder

Bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan. Fordringarna har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till sannolikt värde om detta är lägre.

Periodiseringsprinciper ovh -metoder

Anskaffningsutgiften för förslitning underkastade anläggningstillgångar som bolaget äger avskrivs i enlighet med en på förhand uppjord plan. Avskrivningsplanen har fastställts med stöd av erfarenhet. Skillnaden mellan anskaffningsutgifter och restvärdet kostnadsförs som avskrivningar under den uppskattade ekonomiska verkningstiden. Tillgångar, vars ekonomiska livslängd är mingre än tre år, och små anskaffningar har i sin helhet kostnadsförts under den räkenskapsperiod då de anskaffats.

Anläggningstillgång Uppskattad verkningstid, år Akskrivningsprocent och -metod
Övriga med lång verkningstid 10–20 5–10 % lingär avskrivning
Dataprogram 5 20 % linjär avskrivning
Byggnader, konstruktioner 5–20 5–20 % linjär avskrivning
Maskiner och inventarier 3–5 25 % restvärdesavskrivning
Övriga materiella tillgångar 3–20 linjär avskrivning

Noter till resultat­räkningen

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  2015 2014
     
Avskrivningar enligt plan 1 209 927,02 1 870 171,99
     
Avsättningar och reserver 2015   2014
Avsättningar    
Planenlig eftervård av avstjälpningsplatser 3 979 554,47 3 698 721,98
Krossning av betongavfall 76 600,00 182 378,79
Avsättning för avfallsförbränning 97 350,00 301 385,00
Avsättningar sammanlagt 4 153 504,47 4 182 485,77
     
Förändring av avsättningar 2015 2014 
Ökning av avsättning för eftervård 382 500,00 220 100,00
Minskning av avsättning för eftervård -101 667,51 -100 999,73
Ökning av avsättning för krossning av betongavfall 125 561,21 94 000,00
Minskning av avsättning för krossning av betongavfalll -231 340,00 0,00
Ökning av avsättning för avfallsförbränning 97 350,00 267 455,00
Minskning av avsättning för avfallsförbränning -301 385,00 -426 205,00
Förändring av avsättningar sammanlagt -28 981,30 54 350,27
     
Finansiella intäkter och kostnader 2015 2014
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter    
Ränteintäkter från företag inom samma koncern 19 500,00 15 439,73
Dividendintäkter från övriga  612,76 585,90
Ränteintäkter från övriga 33 536,04 54 807,54
Övriga finansiella kostnader från övriga 91 809,10 81 554,85
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader    
Räntekostnader från övriga -17 284,40 -21 186,91
Övriga finansiella kostnader från övriga -5 783,42 -1 682,52
     
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 122 390,08 129 518,59
     
INkomstskatt 2015 2014
Inkomstskatt för den ordinarie verksamheten -181 316,94 -202 874,33
Rättelse av tidigare års skatter -8 205,43 -4 074,60
Inkomstskatt sammaniagt -189 522,37 -206 948,93

Specifikation av lagstadgad verksamhet och verksamhet och verksamhet på

I enlighet med avfallslagen specificerar bolaget det ekonomiska resultatet av lagstadgade avfallshanteringstjänster och tjänster på marknadvillkor i bokföringen. särredovisningen har genomförts med hjälp av internredovisning.

  Lagstadgad verksamhet Verksamhet på marknadsvillkor Sammanlagt
Omsättning 13 608 530,26 1 424 788,32 15 033 318,58
Övriga rörelseintäkter 254 581,83 47 183,77 301 765,60
Verksamhetens kostnader -12 134 695,70 -1 291 868,11 -13 426 563,81
Avkrivningar -1 098 859,10 -70 040,74 -1 168 899,84
Finansiella intäkter och kostnader 108 922,32 13 467,76 122 390,08
Resultat före skatt 738 479,61 123 531,00 862 010,61
Skatter -162 761,81 -26 760,56 -189 522,37
Räkenskapsperiodens resultat 575 717,80 96 770,44 672 488,24

 

Intäkter  2015 2014
     
Lagstadgad verksamhet 90,40 % 91,43 %
Verksamhet på marknadsvillkor 9,60 % 8,57 %
Kostnader    
Lagstadgad verksamhet 90,38 % 91,72 %
Verksamhet på marknadsvillkor 9,62 % 8,28 %
Resultat (skatter beaktade)    
Lagstadgad verksamhet 85,61 % 83,26 %
Verksamhet på marknadsvillkor 14,39 % 16,74 %

Noter till balansräkningens aktiva

Immateriella och materiella tillgångar 2015 2014
     
Immateriella rättigheter    
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början 117 177,04 117 177,04
Ökning 24 133,00 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut 141 310,04 117 177,04
     
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens början -117 177,04 -115 907,46
Räkenskapsperiodens avskrivningar -4 826,60 -1 269,58
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens slut -122 003,64 -117 177,04
     
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 19 306,40 0,00
     
Övriga utgifter med lång verkningstid    
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början 772 432,29 772 432,29
Ökning 33 002,54 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut 805 434,83 772 432,29
     
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens början -612 308,64 -501 152,47
Räkenskapsperiodens avskrivningar -30 526,18 -111 156,17
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens slut -642 834,82 -612 308,64
     
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 162 600,01 160 123,65
     
Mark- och vattenområden 2015 2014
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början 475 024,95 475 024,95
Ökning, överföring av saldo anslutningsavgifter 22 671,74 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut 497 696,69 475 024,95
     
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 497 696,69 475 024,95
     
Byggnader och konstruktioner 2015 2014
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början 5 854 686,60 5 764 631,95
Ökning 67 289,38 90 054,65
Minskning 0,00 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut 5 921 975,98 5 854 686,60
     
Ackumulerade avskrivninger vid räkenskapsperiodens början -4 393 709,20 -4 138 051,53
Ackumulerade avskrivninger på minskningar och överföring 0,00 0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar -241 771,39 -255 657,67
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens slut -4 635 480,59 -4 393 709,20
     
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 1 286 495,39 1 460 977,40
     
Maskiner och inventarier 2015 2014
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början 4 079 571,29 3 919 387,05
Ökningar 80 464,24 160 184,24
Minskningar -9 333,98 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut 4 150 701,55 4 079 571,29
     
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens början -3 349 075,45 -3 140 905,98
Räkenskapsperiodens avskrivningar -201 151,60 -208 169,47
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens slut -3 550 227,05 -3 349 075,45
     
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 600 474,50 730 495,84
     
Övriga materiella tillgångar 2015 2014
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början 14 454 138,13 14 454 138,13
Ökningar 109 533,22 0,00
Minskningar 0,00 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut 14 563 671,35 14 454 138,13
     
Ackumulerade avskrivningar vid  räkenskapsperiodens början -12 433 272,87 -11 139 353,79
Räkenskapsperiodens avskrivningar -731 651,25 -1 293 919,08
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens slut  -13 164 924,12 -12 433 272,87
     
Bokföringvärde vid räkenskapsperiodens slut 1 398 747,23 2 020 865,26
     
Placeringar 2015 2014
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början 35 958,57 35 458,57
Ökning 39 554,03 500,00
Minskning -30 240,20 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperioden slut 45 272,40 35 958,57
     
Anläggningstillgångarnas beskattningsvärden 2015 2014
Mark- och vattenområden 497 696,69 445 395,81
Byggnader och konstruktioner  1 286 495,39 1 460 977,40
Andelar i ägarintresseföretag 40 054,03 500,00
Aktier och andelar 5 218,37 35 458,57
Ifall inget beskattningsvärde finns tillgångligt, anges bokföringsvärdet
Fordringar 2015 2014
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos företag inom samma koncern    
Lånefordringar 390 000,00 390 000,00
Hos övriga    
Kundfordringar 4 525 649,43 3 751 896,72
Resultatregleringar 746 232,27 728 336,94
Övriga fordringar 0,00 23 298,33
Sammanlagt 5 661 881,70 4 893 531,99
     
Finansiella värdepapper 2015 2014
Anskaffningsutgift 31.12. 3 375 306,75 € 3 000 000,00 €
Marknadsvärde 31.12. 3 502 203,31 € 3 150 522,14 €

Noter till balans­räk­ningens passiva

Eget kapital 2015 2014
Aktiekapital vid räkenskapsperiodens början 1 278 900,99 1 278 900,99
Aktiekapital vid räkenskapsperiodens slut 1 278 900,99 1 278 900,99
Aktiekapital sammanlagt 1 278 900,99 1 278 900,99
     
Överkursfond vid räkenskapsperiodens början 69 629,80 69 629,80
Överkursfond vid räkenskapsperiodens slut 69 629,80 69 629,80
     
Bundet eget kapital sammalagt  1 348 530,79 1 348 530,79
     
Fonden för inbetalt eget kapital     
Vid räkenskapsperiodens början 10 070,80 10 070,80
Vid räkenskapsperiodens slut 10 070,80 10 070,80
     
Vinst från tidigare räkenskapsperiodens vid periodens början 9 506 646,95 8 801 319,44
Vinst från tidigare räkenskapsperiodens vid periodens slut 9 506 646,95 8 801 319,44
Räkenskapsperiodens vinst 672 488,24 705 327,51
     
Fritt eget kapital sammanlagt 10 189 205,99 9 516 717,75
     
Eget kapital sammanlagt 11 537 736,78 10 865 248,54
     
Utdelningsbara medel ut fritt eget kapital 10 189 205,99 9 516 717,75
     
Bolagets aktiekapital enligt aktieslag    
Serie St. Sammanlagt
(1 röst/aktie) 18 380 1 278 900,99
     
Avsättningar 2015 2014
Avsättning fö eftervård 3 979 554,47 3 698 721,98
Avsättning för betong- och tegelavfall 76 600,00 182 378,79
Avsättning för avfallsförsbränning 97 350,00 301 385,00
Sammanlagt 4 153 504,47 4 182 485,77

Avsättningar som ingår i bolagets balansräkning utgörs av bolagets akulgigheter att utföra landskapsarbete och eftervård av avstjälpningsplatser, krossning av insamlat betongavfall samt kostnader för avfallsförbränning av balat avfall, vilka kommer att genomföras under de kommande räkenskapsperioderna.

Främmande  kapital 2015 2014
Långfristigt    
Skulder till kreditinstitut 263 166,00 368 428,00
Långfristigt främmande kapital sammanlagt 263 166,00 368 428,00
Kortfristigt    
Skulder till kreditinstitut 105 262,00 105 262,00
Erhållna förskott 438,24 192,82
Skulder till leverantörer 1 523 485,12 1 187 265,22
Skulder till ägarintresseföretag 0,00 23 298,33
Övriga skulder    
Förskottsinnehållnings- och socialskyddsavgidtsskulder 28 875,93 29 309,47
Mervärdesskatteskuld 497 731,41 498 697,42
Avfallsskatterkuld 56 265,00 165 550,00
Övriga skulder 290,20 159,43
Resultatregleringar    
Periodiserade kostnader 77 499,35 312 481,10
Periodisering av löneskulder 308 344,44 302 888,51
Ränteperiodseringar 4 338,95 5 546,82
Kortfritigt främmande kapital sammanlagt  2 602 530,64 2 630 651,12
   
Säkerheter och ansvarsförbindelser 2015 2014
Fastighets- och företagsinteckningar    
Företaginteckningar 2 st. 1 000 000,00 1 000 000,00
Nordea Bank Finland Abp, kreditlimitavtal    
Nordea Finans Finland Abp, företagskort    
Företagsinteckningar 200 000,00 200 000,00
I eget förvar    
Insättningsgarantier 303 296,80 303 296,80
     
Leasingansvar som inte i balansräkningen 2016 2015
Betalas under pågående räkenskapsperiod 6 796,44 2 901,60
Betalas senare 14 232,72 0,00
Sammanlagt 21 029,16 2 901,60
     
Övriga ansvarsförbindelser 2015 2014
Miljötillstånd för verksamheten vid Munka avfallscentral och avstjälpningsplats    
Nylands miljöcentral/Lojo stads förbindelse (stadsfullmäktige §127/12.12.2007) 1 600 000,00  1 600 000,00 
     
Nylands miljöcentral/Lojo stads förbindelse (stadsfullmäktige §27/14.04.2010) 667 000,00  667 000,00 
Bolaget är skyldigt att utföra landskaåsarbete och eftervård vid Munka avfallscentral och Koivissilta avtjälpningsplats i Vichtis.
Specifikation av justeringsansvaret för mervärdesskatten enligt balansposter      
Övriga materiella tillgångar
år Investeringsutgift Moms på investering Årlig andel
2008 306 439,75 67 416,75 6 741,67
2009 1 390 799,58 305 975,91 30 597,59
2010 191 908,94 44 073,51 4 407,35
2011 470 239,06 108 154,98 10 815,50
2012 976 399,38 224 571,86 22 457,19
2013 704 932,54 169 183,81 16 918,38
2014 0,00 0,00 0,00
2015 109 533,22 26 287,97 2 628,80
Återbetalningens belopp sammanlagt 945 664,78
       
Byggnaden och konstruktioner      
 år Investeringsutgift Moms på investering Årlig andel
2009 27 205,80 5 985,28 598,53
2010 156 540,00 34 885,60 3 488,56
2011 22 496,96 5 174,30 517,43
2012 20 560,34 4 728,88 472,89
2013 0,00 0,00 0,00
2014 90 054,65 21 613,12 2 161,13
2015 67 289,38 16 149,45 1 614,94
Återbetelningens belopp sammanlagt 88 536,63

Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorgan

Medelantaletanställda under räkenskapsperioden enligt personalgrupp 2015 2014
Tjänstemän 24 22
Arbetare 9 7
     
Personalkostnader 2015 2014
Lönen 1 249 382,41 1 214 995,58
Arvoden 11 000,00 14 200,00
Pensionskostnader 227 988,88 235 377,03
Övriga lönebikostnader 184 083,74 162 692,98
Sammanlagt 1 672 455,03 1 627 265,59
Även frivilliga lönebikostnader har uppgetts
     
Ledningens Lönen och arvoden 2015 2014
Styrelsemedlemmar 11 000,00 14 200,00
Ledningens löner har inte preseterats, eftersom uppgifterna bara gäller en person.
     
Noter andgående revisorns arvoden 2015 2014
Revisionsarvoden 3 810,00 3 850,00
Skatterrådgivning 0,00 0,00
Intyg och utlåtanden 0,00 0,00
Övriga arvoden 0,00 0,00
Sammanlagt 3 810,00 3 850,00

Uppgifter om koncernförhållanden:

Bolaget är dotterbolag till koncernen Uusi Rosk'n Roll Oy Ab.

Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:s ägarandel är 99.62 procent och bolagets hemort är Lojo.

Koncernbokslutet finns till påseende hos bolaget på adressen Ankaregatan 8, 08100 Borgå