Finansieringsanalys

Skriv ut sidan
 Kassaflöde från rörelsen 2015 2014
     
Rörelsevinst 698 593,35 749 270,15
     
Korrektivposter    
Avskrivningar enligt plan 1 209 927,02 1 870 171,99
Förändring av avsättningar -28 981,30 54 350,27
Finansiella intäkter och kostnader 122 390,08 129 518,59
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 2 001 929,15 2 803 311,00
     
Förändring av rörelsekapital:    
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar -768 349,71 -134 560,82

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder

87 203,61 208 905,31
Kassaflöde från rörelsen före skatter 1 320 783,05 2 877 655,49
     
Direkta skatter -189 522,37 -206 948,93
     
Kassaflöde från rörelsen 1 131 260,68 2 670 706,56
Investeringar -339 711,26 -250 738,91
     
KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERING 791 549,42 2 419 967,65
Kassaflöde från finansiering sammanlagt    
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga lånefordringar 0,00 -390 000,00
Ökning (-)/minskning (+) av depositioner -375 306,75 -1 000 000,00
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga lån -105 262,00 -105 262,00
Kassaflöde från finansiering sammanlagt -480 568,75 -1 495 262,00
     
Ökning (+)/minskning (-) av likvida medel  310 980,67 924 705,65
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 5 299 196,58 4 374 490,93
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 5 610 177,25 5 299 196,58