Balansräkning

Skriv ut sidan

AKTIVA

  31.12.2015 31.12.2014
BESTÅENDE AKTIVA    
Immateriella tillgångar    
Immateriella rättigheter 19 306,40 0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid 162 600,01 160 123,65
  181 906,41 160 123,65
     
Materiella tillgångar    
Mark- och vattenområden 497 696,69 475 024,95
Byggnader och konstruktioner 1 286 495,39 1 460 977,40
Maskiner och inventarier 600 474,50 730 495,84
Övriga aktier och andelar 1 398 747,23 2 020 865,26
  3 783 413,81 4 687 363,45
     
Placeringar    
Andelar i ägarintresseföretag 40 054,03 500,00
Övriga aktier och andelar 5 218,37 35 458,57
  45 272,40 35 958,57
     
  4 010 592,62 4 883 445,67
     
RÖRLIGA AKTIVA    
Fordringar    
Kortfristiga    
Kundfordringar 4 525 649,43 3 751 896,72
Låne fordringar 390 000,00 390 000,00
Resultatregleringar 746 232,27 728 336,94
Övriga fordringar 0,00 23 298,33
  5 661 881,70 4 893 531,99
     
Finansiella värdepapper    
Övriga värdepapper 3 375 306,75 3 000 000,00
  3 375 306,75 3 000 000,00
     
Kassa och banktillgodohavanden 5 610 177,25 5 299 196,58
     
  14 647 365,70 13 192 728,57
     
Aktiva sammanlagt 18 657 958,32 18 076 174,24

PASSIVA

  31.12.2015 31.12.2014
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 1 278 900,99 1 278 900,99
Överkursfond 69 629,80 69 629,80
Fonden för inbetalt fritt eget kapital 10 070,80 10 070,80
Vinst(förlust) från tidigare räkenskapsperioder 9 506 646,95 8 801 319,44
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 672 488,24 705 327,51
  11 537 736,78 10 865 248,54
     
Ackumulerade bokslutsdispositioner    
Avskrivningsdifferens 101 020,43 144 684,90
  101 020,43 144 684,90
     
Avsättningar    
Övriga avsättningar 4 153 504,47 4 182 485,77
  4 153 504,47 4 182 485,77
     
Främmande kapital    
Långfristigt    
Skulder till kreditinstitut 263 166,00 368 428,00
  263 166,00 368 428,00
     
Kort fristigt    
Skulder till kreditinstitut 105 262,00 105 262,00
Erhållna förskott 438,24 192,82
Skulder till leverentörer 1 523 485,12 1 095 239,46
Övriga skulder 583 162,54 693 716,32
Resultatregleringar 390 182,74 620 916,43
  2 602 530,64 2 515 327,03
     
  2 865 696,64 2 883 755,03
Passiva sammaNlagt 18 657 958,32 18 076 174,24