rr toimitusjohtaja

Verkställande direktörens översikt

Skriv ut sidan

Fusionsprocessen mellan Östra Nylands Avfallsservice och Rosk'n Roll (RR) som inleddes 2012 pågår fortfarande. Fusionen fördröjs på grund av att vi för kommunernas del inte har kunnat lösa in det privata innehavet på 0,5 procent som ett bolag innehar. Rosk'n Roll har klart vunnit alla rättegångar i anslutning till inlösen såväl i tings- som i hovrätten. Käranden fick överraskande nog besvärstillstånd hos högsta domstolen. Detta fördröjer den juridiska fusionen åtminstone till mitten av 2017.

Att bolaget ägs helt av kommunerna är en förutsättning för att bolaget för ägarkommunernas räkning ska kunna sköta deras uppgifter enligt avfallslagen. Denna princip finns också upptagen i avtalet om fusion av bolagen mellan kommunerna i östra och västra Nyland.

Trots den oväntade fördröjningen av fusionen beslöt bolagen ta i bruk Rosk'n Roll-tjänstemodellen på bådas områden. Bolagen får likadan layout och de tjänster som erbjuds samordnas i både östra och västra Nyland. Likaså görs en gemensam strategi för de båda bolagen som ingår i fusionen. Dessa beslut avspeglar ägarkommunernas starka önskan om att fusionen ska ske. Dessutom blir det enklare att samordna verksamheterna och administrationen efter fusionen.

Rosk'n Roll-områdets blandavfall behandlas i Vanda Energis avfallskraftverk i enlighet med ett långfristigt avtal. Erfarenheterna från anläggningens första hela driftsår har varit utmärkta såväl i fråga om ekonomi och verksamhet som miljö. Sedan avfallskraftverket togs i bruk har koldioxidavtrycket av avfallshanteringen minskat betydligt inom vårt verksamhetsområde. Eftersom anläggningen tar hand om det blandavfall som blir kvar efter källsorteringen, konkurrerar den inte med materialåtervinningen.

Avfallshanteringen av förpackningsavfall övergick helt på producenternas ansvar i och med ändringen av avfallslagen. Detta innebär att när en konsument köper en produkt med en förpackning, ingår också kostnaderna för återvinning och avfallshantering av förpackningen i priset. Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab som ansvarar för förpackningsavfallet samlar endast in konsumenternas förpackningsavfall i enlighet med minimikraven i lagen. Rinki hyrde bara cirka en tredjedel av RR:s ekopunkter för sin verksamhet. För att antalet insamlingsplatser för kundernas återvinnbara avfall inte skulle rasa i området, beslöt RR att fortsätta att samla in återvinnbart förpackningsavfall vid sina egna ekopunkter som s.k. kompletterande insamling. Därför finansieras en del av hanteringen av förpackningsavfall som grundar sig på producentansvar fortfarande med avfallsavgifter.

Det ekonomiska resultatet under verksamhetsåret var bättre än budgeterat. Med en omsättning på 15 miljoner euro fick vi ett resultat på cirka 0,6 miljoner euro. Eftersom bolagets syfte inte är att generera vinst till sina ägare, gör detta det möjligt för oss att förbereda oss bättre på de växande kraven på avfallshanteringen i framtiden. Eftersom vårt bolag dessutom fick ett utmärkt betyg för kundnöjdheten, har jag ett riktigt bra skäl att tacka hela vår personal för att 2015 har gått så bra.

Jukka Paavilainen