rr jatteidennouto

Avhämtning av avfall

Skriv ut sidan

Rosk'n Roll Oy Ab tar hand om avfallshanteringen för områdets invånare, sommargäster och offentliga aktörer. Till den fastighetsvisa insamlingen av avfall hör 41 000 fastigheter. Av dessa använde 25 procent ett gemensamt kärl med grannen. Blandavfallspunkterna används av cirka 13 500 fastigheter, varav 75 procent är fritidsbostäder. Cirka 1 100 fastigheter har anslutit sig till den bioavfallsinsamling som Rosk'n Roll ordnar.

År 2015 utförde man nästan 740 000 tömningar av bland- och bioavfallskärl med 17 sopbilar.

Rosk'n Roll upprätthåller fasta insamlingspunkter såsom avfallsstationer, blandavfallspunkter på glesbygden samt ekopunkter ämnade för återvinnbart avfall. Dessutom ordnar bolaget ambulerande insamlingar för farligt avfall och metallskrot två gånger om året. Mottagningen av läkemedelsavfall görs i samarbete med apoteken.

Roskrådet som avfallshanterings­myndighet

Västra Nylands avfallsnämnd, eller Roskrådet, fungerar som den regionala myndigheten i avfallsärenden. Till nämnden hör alla kommuner i området. Bolaget har en central roll i uppdateringen och upprätthållandet av myndighetens avfallsregister. För att den kommunala avfallshanteringen ska fungera är det mycket viktigt med ett gott samarbete mellan det kommunala avfallshanteringsbolaget och myndigheten.

Centraliserad konkurrensutsättning lönar sig

Transporten av blandavfall från hemmet till behandling är en kommunal service. Från och med 2006 har det funnits centraliserad konkurrensutsatt avfallstransport i Västnyland. Till Rosk'n Rolls uppgift hör att konkurrensutsätta avfallstransporterna enligt de krav som uppställs i lagstiftningen. Avfallstransporterna är centralt konkurrensutsatta i sex kommuner. Dessutom är områdena Sammatti och Nummi-Pusula i Lojo stad områden som ska konkurrensutsättas centralt. Rosk'n Roll ansvarar förutom för konkurrensutsättning av tömningarna, även för sopbilarnas rutter, fakturering och kundservice.

Genom regelbunden konkurrensutsättning effektiveras transporterna och kundavgifterna kan hållas på en låg nivå. Kundavgifterna höjdes inte för 2015. Rosk'n Rolls verksamhetsområde är uppdelat i 18 entreprenadområden som konkurrensutsätts var för sig. Bolaget har konkurrensutsatt alla områden två gånger.

Under verksamhetsåret konkurrensutsattes helt enligt tidsplanen tömningarna av frontlastarcontainrar i Hangö, Ingå och Raseborg. Sita vann konkurrensutsättningen. Sita kommer också att sköta om frontlastarcontainerområdet i Vichtis och Sjundeå. I Lojo är det Lassila & Tikanoja som tömmer frontlastarcontainrarna efter konkurrensutsättningen. Lassila & Tikanoja valdes att sköta om tömningarna av bioavfallskärlen i de båda entreprenadområdena efter konkurrensutsättningen.

I den konkurrensutsättning av tömningar av blandavfall i Högforsområdet som inleddes i slutet av 2015 valdes för den kommande perioden Lassila & Tikanoja, som även tidigare opererade på området.

Västra Nylands avfallsnämnd beslöt 2013 om val av avfallstransportsystem i Lojo stad. Avfallstransportören som kommunen väljer genom centraliserad konkurrensutsättning inleder verksamheten i gamla Lojo och Karislojo i oktober 2016. Rosk'n Roll började förbereda konkurrensutsättningen i slutet av 2015.

Jonas och Romulus-turerna förnyades

Insamlingsbilarna för farligt avfall och metallskrot Jonas och Romulus stannade under året hundra gånger på hållplatser i närheten av invånarna. Tidtabellerna för bilarna ändrades så att vårturen inleddes tre veckor senare än tidigare. För sommarturen önskade kunderna sig nya hållplatser, särskilt sommargästerna i skärgården. De nya hållplatserna var nio stycken. Vårturen varade i 13 dagar och under den tiden mottog bilarna avfall på 60 olika hållplatser. Sommarturen varade i 11 dagar och bilarna stannade på 40 hållplatser.

Samarbetspartner inom avfallstransporter 2015

Blandavfall:

  • Lassila & Tikanoja Oyj
  • Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy
  • HFT Network Oy
  • Grönfors Training Oy
  • Sita Finland Oy

Transport av bioavfall:

  • Lassila & Tikanoja Oyj

Transport av glas och metall:

  • Lassila & Tikanoja Oyj
  • HFT Network Oy

TÖMNINGSMÄNGDER FÖR SOPKÄRL