vsk sivu leiskakuva2

Miljöansvar

Vi minskar aktivt miljökonsekvenserna av avfallshanteringen, främjar återvinningen och nyttoanvändningen av avfall samt förebygger uppkomsten av avfall. Verksamheten styrs av ett verksamhetssystem enligt standarderna ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001.

Mindre avfall – mindre miljöolägenheter

Vi förebygger uppkomsten av avfall genom att råda våra kunder att göra hållbara val. I vår egen verksamhet undviker vi onödig materialförbrukning och vid anskaffningar beaktar vi hållbarhet och miljövänlighet.

Avfallsmaterialet till återvinning

Vi satsar på nyttoanvändning av avfall och skapar aktivt möjligheter för materialåtervinning. Under verksamhetsåret förnyade vi sorteringsmöjligheterna vid avfallsstationerna, utvidgade energiutvinningen ur avfall och började leverera byggavfall för återvinning. Vi såg till att våra kunder sorterade aktivt genom att upprätthålla ett omfattande insamlingsnätverk samt genom aktiv rådgivning.

Kontroll och minskning av utsläppen från avfallstransporterna

Vi minskar utsläppen från transporterna genom god planering och genom att kräva att entreprenörerna använder miljövänliga transportfordon. Sopbilarnas rutter planeras så att tömningarna kan genomföras effektivt och så att inga onödiga kilometrar körs. För att optimera tömningarna används den modernaste tekniken för uppföljning av fyllnadsgraden vid insamlingspunkterna.

Kontroll och minskning av avfallscentralens miljöpåverkan

Avfallscentralens verksamhet upprätthålls och kontrolleras i enlighet med miljötillstånd och kontrollprogram som godkänts av myndigheten.

Avfallscentralens inverkan på vattnet

Deponeringen av avfall på avstjälpningsplatsen ger upphov till smutsigt lakvatten som leds till avloppsreningsverken. Avfallscentralens och närområdets yt- och grundvatten kontrolleras regelbundet enligt kontrollprogrammet. Ytvattnet kontrolleras i dikena och vattendragen i närområdet, medan grundvattnet kontrolleras i kontrollrör som når ned till grundvattnet. Vattennivån inne i avfallsupplagen följs också upp. Belastningen från avfallscentralen under verksamhetsåret var i stort sett densamma som under tidigare år.

Avfallscentralens inverkan på luften

Deponigas

Den största utsläppskällan från avfallshanteringen är deponigasen som bildas vid slutdeponeringen och bidrar till klimatuppvärmningen. Gasen som bildas på avstjälpningsplatsen samlas upp och omvandlas till en miljövänligare form i facklan. Gasen har tidigare utnyttjats i Borgå Energis fjärrvärmeproduktion, vilket inte längre är tekniskt möjligt. Ett nytt återvinningssätt planeras.

Lukt och damm

Lukt från avfallscentralen kontrolleras dagligen av avfallscentralens personal samt genom respons från grannarna. Under verksamhetsåret mottogs tre luktobservationer utifrån.

Damm orsakas av flisning av avfallsmaterial, trafik och hantering av torrt avfallsmaterial. Dammspridningen dämpas bland annat genom borstning, tvättning och vattning av vägområdena.

Damm och illaluktande svavelföreningar mäts vart tredje år. Under dammätningen pågick flisning av trä vid avfallsstationen. Dammhalterna var låga och låg klart under gräns- och riktvärdena. Dammhalterna låg på en lägre nivå än i mätningarna 2009 och 2012. Halterna av illaluktande svavelföreningar vid mätpunkten var också låga, liksom under tidigare år.

Buller

Vid avfallscentralen kan buller orsakas främst av trafik och arbetsmaskiner. Bullret mäts vid avfallscentralen vart tredje år. Bullret mättes vid tre punkter på de närmaste bostadshusens gårdsområden samt vid en referenspunkt i närheten av träkrossen. Enligt bullermätningarna låg ljudnivåerna som berodde på avfallscentralens verksamhet under gränsvärdet i miljötillståndet.

Förebyggande av nedskräpning

Den största orsaken till nedskräpning på avfallshanteringsområdet är vinden. Normal underhållsstädning görs dagligen på avfallscentralens område och säsongsstädningar görs minst en gång per år.

 

DOMARGÅRD AVFALLSCENTRAL 2011 2012 2013 2014 2015
Mängden samlad deponiga (milj. Nm3) 0,66 0,79 0,77 1,43 1,4
Antal uppsamlingsbrunnar för gas (st) 18 14 17 17 17
Metanhalt i deponigas (%) 44 43 46 46 44
Avloppsvatten till reningsverk (m3) 109 112 145 396 75 180 70 311 92 909
 Kvävehalt (mg/l) 88 80 69 85 116
 Fosforhalt (mg/l)  1,0  1,5 1,4   1,4  1,1
Total mängd suspenderade ämnen (mg/l) 55 110 86 70 56

 

OBSERVATION AV AVLOPPSVATTNET VID DOMARGÅRDS AVFALLSCENTRAL OBSERVATIONSTÄTHET OBSERVATIONSPUNKTER ANALYSER PER ÅR
Avloppsvatten 3 x år 1 57
Grundvatten i omgivningen 3 x år 8 438
Ytvatten i omgivningen 3 x år 10 567