Styrelsens verksamhets­berättelse

Skriv ut sidan

Räkenskapsperioden 1.1.2015–31.12.2015

Allmänt

Östra Nylands Avfallsservice Ab (Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy) är ett aktiebolag som ägs av fem kommuner med ett sammanlagt invånarantal på 94 941 i slutet av 2015.

Enligt delägaravtalet är bolagets uppgift att ordna avfallshanteringen inom avtalskommunerna enligt lagstiftningens krav på ett miljövänligt sätt och så att bra teknik utnyttjas på ett både tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Bolaget producerar de avfallshanteringstjänster som ägarkommunerna ansvarar för. Dessa tjänster produceras för bostadsfastigheterna samt för statens, kommunernas och församlingarnas fastigheter. Tjänsterna består av avfallsrådgivning, materialinsamling, återvinning, energiutvinning och behandling av avfall, skärgårdens avfallshantering samt avfallshantering för farligt avfall. Därtill erbjuder bolaget avfallshanteringstjänster till företag som har behov av tjänsterna. Dessa tjänster produceras antingen utifrån kommunens sekundära ansvar enligt avfallslagen eller på marknadsvillkor.

Resultatutveckling och väsentliga händelser under räkenskaps­perioden

Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 11,2 miljoner euro. Omsättningen ökade med 10,1 procent jämfört med året innan. Den mottagna materialmängden utgjorde 256 000 ton, varav 186 000 ton var rena eller lindrigt förorenade jordmassor. Motsvarande mängder år 2014 var 106 000 respektive 35 000 ton. Den totala avfallsmängden ökade med 58,6 procent och mängden jordmassor med 81,2 procent jämfört med året innan. Den avfallsskatt som redovisas till staten utgjorde 6,0 procent (668 690 euro) av omsättningen.

Under verksamhetsåret gjorde bolaget en avsättning på 324 000 euro för eftervård av avstjälpningsplatserna. Avsättningen är inte avdragbar i beskattningen. Eftervårdsarbeten gjordes för 3 418 euro, vilket innebär att avsättningen för eftervård ökade med 320 582 euro netto.

Räkenskapsperiodens rörelsevinst utgjorde 741 417 euro, vilket är 6,6 procent av omsättningen. Avkastningen på eget kapital var 11,6 procent räknat på nettoresultatet efter korrigering med tidigare räkenskapsperioders skatter. Det egna kapitalets andel var i slutet av räkenskapsperioden 42,0 procent av balansomslutningen. Räkenskapsperiodens resultat före skatt och bokslutsdispositioner var en vinst på 745 108 euro. Vinsten efter skatt var 569 953 euro.

Nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska ställning och resultat

  2015 2014 2013
Omsättning 11 214 749 10 187 261 10 353 199
Rörelsevinst 741 417 607 442 946 028
Rörelsevinst % av omsättningen 6,6 6,0 9,1
Avkastning på eget kapital % 11,6 11,7 18,7
Soliditetsgrad % * 42,0 39,7 37,3

* Till det egna kapitalet räknas inte avsättningar, vilket påverkar nyckeltalet.

 

Räkenskapsperiodens vinst och omsättning översteg klart den budgeterade nivån.

Östra Nylands Avfallsservice Ab delar inte ut dividend till sina ägare. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och målet är att hålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möjligt. För bolaget innebär vinst ett resultat som tryggar fortsatt utveckling av verksamheten och kontinuitet i enlighet med lagstiftningen. Vinsten används i sin helhet för att verkställa miljöinvesteringar i avfallshanteringen.

Under räkenskapsperioden fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk'n Roll Oy Ab. Fusionsbeslutet fattades år 2012 i ägarkommunerna och på en extra bolagsstämma. Fusionen har bedömts minska riskerna i anslutning till bolagets verksamhet och öka verksamhetens kostnadseffektivitet. Verkställandet av fusionen har fördröjts jämfört med den ursprungliga tidsplanen på grund av en rättsprocess gällande inlösen av det privata innehavet i Rosk'n Roll Oy Ab. I slutet av räkenskapsperioden gick ärendet till högsta domstolen, vars beslut ännu låter vänta på sig. Behandlingen vid högsta domstolen uppskattas skjuta upp fusionen åtminstone till mitten av 2017.

De viktigaste investeringarna

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till sammanlagt 814 992 euro. Största delen av investeringsbeloppet gällde brytning av stenmaterial på området för Sköldviks avfallscentral (584 236 euro). Dessutom investerade bolaget i fasta konstruktioner (123 175 euro), maskiner och inventarier (67 625 euro) och immateriella tillgångar (5 735 euro) vid olika objekt.

Finansiering

Bolaget täckte sina investeringar med intern finansiering. Inga banklån lyftes under räkenskapsperioden. Lånen amorterades med 120 000 euro.

Utvecklings- och miljöverksamhet

Bolaget har ett certifierat miljö- och kvalitetssystem (ISO 9001, ISO 14001) enligt vilket bolaget förbinder sig att kontinuerligt förbättra verksamheten. Miljö- och kvalitetsmålen har skrivits in i verksamhetssystemet, genomförandet följs upp och målsättningarna granskas årligen. De centrala miljömålen är att öka återvinningen av avfall samt minska avfallscentralernas utsläpp.

Under verksamhetsåret förberedde bolaget sig inför den begränsning av deponering av organiskt avfall på avstjälpningsplatserna som trädde i kraft från början av 2016 och i samband med detta konkurrensutsatte och inledde bolaget anläggningsmässig behandling av byggavfall. Vad gäller behandlingen av skrymmande kommunalt avfall som mottas vid avfallsstationerna övergick bolaget likaså från slutdeponering till en mera effektiv energi- och materialåtervinning.

Effektiviteten vid insamlingen av avfallet förbättrades ytterligare genom nya innovationer, då underjordsbehållare med två fack togs i bruk vid en del av de regionala insamlingspunkterna. Tack vare dem är det möjligt att bättre optimera insamlingsvolymen för insamling av olika avfallsmaterial.

Väggkalendern som delades ut till hushållen i slutet av 2015 är ett effektivt verktyg inom avfallsrådgivningen. I den finns en heltäckande presentation av de centrala avfallshanteringstjänsterna under 2016 och tidpunkterna för dem. Dessutom innehåller den rikligt med aktuell information och vanliga frågor om avfallshanteringen.

Under år 2015 pågick följande utvecklingsprojekt som är centrala för bolagets verksamhet:

  1.  Förberedelserna för fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab fortsatte med att i den mån det var möjligt förenhetliga bolagens praxis bl.a. i avfallshanteringen och transporterna samt i stödfunktionerna såsom IT-tjänsterna och telefonsystemen.

  2. Jordbyggnadsarbetena vid den nya avfallscentralen i Sköldvik fortsatte enligt den uppgjorda tidsplanen. Vid utgången av verksamhetsåret hade cirka 30 procent brutits av den mängd stenmaterial som ska brytas på området.

Delägare

Delägare Aktier/st %-andel
Borgå 2 243 49,00
Sibbo 1 172 25,60
Lovisa 812 17,74
Askola 181 3,95
Borgnäs 170 3,71
Totalt 4 578 100,00

 

Bolagets samtliga aktier har samma rättigheter och antal röster. 

Förvaltning

Bolagsstämman hölls den 23 april 2015 i Borgå. Bolagets styrelse sammanträdde åtta gånger under året. Styrelseordförande var Matti Nuutti från Borgå. Vice ordförande var Magnus Åström från Sibbo. Styrelsen hade följande ordinarie medlemmar och suppleanter: 

För tiden 1.1–23.4.2015

Ordinarie medlem Suppleant Kommun
Matti Nuutti (ordf.) Jaakko Jalonen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Kaj Lindqvist Sibbo
Erik Franzén Risto Kuisma Borgnäs ja Askola
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Lovisa
Jaakko Isotalo Toni Paakkarinen Lovisa
Vesa Lepistö Ari Oksanen Sibbo
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Anders Rosengren Thomas Ekholm Borgå

 

För tiden 24.4–31.12.2015

ORDINARIE MEDLEM Suppleant Kommun
Matti Nuutti (ordf.) Jaakko Jalonen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Kaj Lindqvist Sibbo
Risto Kuisma Erik Franzén Borgnäs ja Askola
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Lovisa
Jaakko Isotalo Toni Paakkarinen Lovisa
Vesa Lepistö Ari Oksanen Sibbo
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Anders Rosengren Thomas Ekholm Borgå

 

Bolagets verkställande direktör var diplomingenjör Vesa Heikkonen.

Revisor för bolaget var PricewaterhouseCoopers Oy.

Personal

Antalet årsverken i bolaget under verksamhetsåret var 27,3, vilket är 4,0 årsverken mer än 2014 och 0,95 årsverken mer än 2013. Den främsta orsaken till de ökade personalresurserna är att köptjänster har ersatts med egna resurser. Visstidsanställda utförde 2,9 årsverken i bolaget, medan motsvarande siffra var 3,1 år 2014 och 6,0 år 2013. Bolaget hade 28 anställda den 31 december 2015. Motsvarande siffra var 27 år 2014 och 26 år 2013. Den totala summan av löner och arvoden under räkenskapsperioden 2015 var 1 135 503 euro. Löner och arvoden uppgick till 950 807 euro år 2014 och 966 352 euro år 2013.

Under verksamhetsåret använde bolaget ett resultatpremiesystem för personalen. Målsättningen med systemet är att motivera personalen till att utveckla kostnadseffektiviteten och servicenivån samt att öka sammanhållningen och belöna goda prestationer.

Utvärdering av affärsverksamhetens utveckling och miljön

Efter räkenskapsperiodens slut har det inte inträffat några väsentliga förändringar som påverkar bolagets verksamhet eller ekonomi. Bolagets omsättning uppskattas förbli på samma nivå år 2016 som år 2015. Omsättningen påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Ekonomisk tillväxt leder till en ökad mängd avfall och ökar bolagets omsättning och lönsamhet. Fusionen med Rosk'n Roll Oy Ab bedöms effektivisera verksamheten, vilket kommer att göra det lättare att svara mot utmaningarna som den allt strängare avfallslagstiftningen medför.

Utvärdering av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna i verksamheten

De största riskerna i anslutning till bolagets affärsverksamhet gäller mängderna mottaget avfall. Privathushållens avfallsmängder och behov av avfallshanteringstjänster förändras långsamt. Däremot varierar mängden företagsavfall kraftigt enligt de ekonomiska konjunkturerna och det är även möjligt att bolagets möjligheter att erbjuda avfallshanteringstjänster till företag begränsas genom lagstiftning i framtiden. Vid planeringen av verksamheten förbereder sig bolaget därför inför att anpassa behandlingskapaciteten och den övriga servicekapaciteten så smidigt som möjligt till förändrade avfallsmängder.

Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsperiodens vinst

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 569 952,62 euro ska bokföras på kontot ”vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder”, och ingen dividend betalas ut för räkenskapsperioden. Enligt bolagsordningen delar bolaget inte ut dividend till sina ägare utan eventuell vinst används för att utveckla bolagets verksamhet.