Ekonomiskt ansvar

År 2015 var Östra Nyland Avfallsservice Ab:s omsättning 11,2 miljoner euro och rörelsevinsten 0,7 miljoner euro. Omsättningen ökade med 1 miljon euro jämfört med året innan, tack vare den ökade mottagningen av jordmassor. Även räkenskapsperiodens resultat, 741 417 euro, ökade och översteg budgeten rejält.

Bolagets soliditet fortsatte att stärkas under räkenskapsperioden och likviditeten var fortsatt utmärkt. Förhållandet mellan eget och främmande kapital förbättras från år till år, då intern finansiering täcker investeringsbehoven och gamla skulder betalas. Östra Nylands Avfallsservice verkar enligt självkostnadsprincipen. Bolaget delar inte ut dividend på resultatet och får inget ekonomiskt stöd av sina ägare för att täcka verksamhetsutgifterna.

Bolagets ekonomiska läge är stabilt. Soliditetsgraden ligger på 42,1 procent och avkastningen på eget kapital är 11,3 procent. De genomförda investeringarna gäller både kommande behov inom avfallshanteringen i Sköldvik och ansvaret för de nuvarande lagstadgade skyldigheterna. Bolagets avfallsavgifter är konkurrenskraftiga i den nationella jämförelsen.

Östra Nylands Avfallsservice förverkligar fortfarande sina högklassiga avfallshanteringstjänster kostnadseffektivt, sedan begränsningen av deponering av organiskt avfall på avstjälpningsplatserna trädde i kraft i början av 2016. Detta har säkerställts genom långvarig och planenlig anskaffning av service för energiutvinning. Samtidigt förstärker de nya behandlingsmetoderna och ett effektivare materialkretslopp sin roll i vår verksamhet.

Ekoavgiftens
fördelning till
olika funktioner 2015 (%)

Uppbyggnad av
blandavfallskärlets
tömningspris (%)

Styrelsens verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Finansieringsanalys

Noter till bokslutet

Revisionsberättelse