iuj kehityshankkeet

Utvecklingsprojekt

Skriv ut sidan

Östra Nylands Avfallsservice har enligt ett certifierat miljö- och kvalitetssystem (ISO 9001, ISO 14001) förbundit sig att kontinuerligt förbättra verksamheten. De kvalitets- och miljömål som skrivits upp i verksamhetssystemet följs upp och granskas årligen. De centrala miljömålen är att öka återvinningen av avfall samt minska utsläppen som förorsakas av verksamheten.

År 2015 utvecklade och tog vi i bruk flera nya metoder för att få en effektivare verksamhet och mera miljövänliga resultat.

1) Vid behandlingen av byggavfall övergick vi från ett verksamhetssätt som tidigare främst grundade sig på slutdeponering till en anläggningsmässig behandlingsprocess. Behandlingen genomfördes i form av tjänsteupphandling, som konkurrensutsattes tillsammans med Rosk'n Roll Oy Ab. Som tjänsteleverantör valdes utifrån konkurrensutsättningen Lassila & Tikanoja Oyj, som levererar det mottagna byggavfallet till sin enhet i Kervo för behandling.

2) Nya avfallsslag som vi började ta emot vid Domargårds avfallscentral är gipsskivor och planglas. Gipsskiveavfallet levereras för konvertering och därefter levereras gipsavfallet till gipsskiveindustrin som returråvara. Planglaset levereras till Uusioaines i Forssa. Uusioaines är ett företag som beroende på råvarans kvalitet tillverkar återvinningsprodukter av planglas i form av skumglas, glasull, förpackningsglas eller nytt planglas.

3) Avfallsinsamlingssystemets effektivitet förbättrades ytterligare genom nya innovationer, då vi vid en del av de regionala insamlingspunkterna tog i bruk underjordsbehållare med två fack. Tack vare dem kan vi bättre optimera insamlingsvolymen för insamling av olika avfallsmaterial.

4) Väggkalendern som delas ut till hushållen togs i bruk som ett verktyg inom avfallsrådgivningen och -informeringen. I den finns en heltäckande presentation av de centrala avfallshanteringstjänsterna under följande år och tidpunkterna för dem. Dessutom innehåller den rikligt med aktuell information och ofta ställda frågor om avfallshanteringen.

Utmärkta resultat i kundnöjdhetsenkäten

Kundnöjdheten bland Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kunder mäts regelbundet och resultaten av enkäten 2015 var utmärkta: de kunder som var mycket eller ganska nöjda med bolagets verksamhet uppgick nu till 79 procent (sammanlagt 73 procent år 2014). Andelen mycket nöjda hade stigit från 24 procent till 29 pro-cent och andelen ganska nöjda från 49 procent till 50 procent. Resultaten och särskilt de utvecklingsidéer som presenteras i svaren är ett viktigt hjälpmedel för oss när vi planerar fortsatt förbättring av verksamheten.

Feelback genomförde enkäten för Östra Nylands Avfallsservice Ab på hösten 2015. I enkäten deltog hushåll, sommargäster, disponenter och företag. Det inkom 719 svar, svarsprocenten var cirka 30 procent.

Helhetsbetyg
5,03

BEDÖMNING AV KUNDSERVICEN (%)

BEDÖMNING AV AVFALLSCENTRALEN OCH AVFALLSSTATIONERNA (%)