Avfallsbehandling och nytto­användning

Skriv ut sidan

Blandavfallet ersätter fossila bränslen och samtidigt minskar klimatbelastningen med cirka 50 000 ton koldioxid per år.

 

Ett av målen med avfallsbehandlingen är att öka återvinningen och nyttoanvändningen i stället för deponering på avstjälpningsplatsen. Avfallsbehandlingen och återvinningen av avfall är koncentrerad till Munka avfallscentral i Lojo, där bolaget självt behandlar en del av avfallet och en del mellanlagras innan det transporteras till fortsatt behandling. Funktionerna vid avfallscentralen är bland annat mellanlagring, slutdeponering och omlastning av avfall, utnyttjande av avfallsmaterial i konstruktionerna, behandling av flytande avfall och krossning av avfallsmaterial.

Ett centralt tema under verksamhetsåret var samordningen av verksamhetsmodellerna för olika behandlingslösningar i de båda bolagen. Konkurrensutsättningen av återvinning och behandling av avfall, byggprojekten och planeringen av hur verksamheten ska utvecklas sköttes centralt utifrån verksamhetsmodellerna i det fusionerade bolaget. Ett annat huvudtema var förberedelserna inför begränsningen av deponeringen av organiskt avfall på avstjälpningsplatserna 2016, den synligaste åtgärden var mellanlagring av byggavfall och konkurrensutsättning för behandlingen av det.

 

Då blandavfallet deponerades var avfallets klimatbelastning cirka 100 000 ton koldioxid större på grund av metangasen som bildades i avstjälpningsplatsen.

 

Materialflöden

Rosk'n Roll Oy Ab tar emot avfallsmaterial vid Munka avfallscentral, åtta avfallsstationer (Ekenäs, Hangö, Högfors, Ingå, Karis, Karislojo, Pusula och Vichtis), ambulerande insamlingar, eko- och blandavfallspunkter, apotek samt containerinsamling av farligt avfall. År 2015 mottogs sammanlagt 119 001 ton avfall, en stor del av det vid Munka avfallscentral.

 

   2011  2012  2013  2014  2015
Blandat kommunalt avfall kg/inv 352 344 299 278 281
Separat insamlat bioavfall kg/inv 29,9 29,3 28,8 28,6 27
Farligt avfall från hushållen kg/inv 14,2 14,1 12,9 13,9 13,4

 

Blandavfallet utnyttjas som energi. Av blandavfallet framställs värme och el, och på så sätt belastar avfallet inte längre miljön på soptippen. Värme och el av de VÄSTnyländska soporna.

 

Avfall till återvinning

Största delen av avfallet utnyttjas som råmaterial till nya produkter eller energi. Rosk’n Roll -avfallshanteringstjänsten fungerar som ett led i kedjan för nyttjande av avfall tillsammans med professionella inom branschen.

akku

Ackumulatorer

Blyet i ackumulatorerna kan material­återvinnas nästan till 100 procent.

patteri

Batterier och små ackumulatorer

Råmaterial för metallindustrin.

tiili

Betong och tegel

Krossas och används vid jordbyggnad.

biojate

Bioavfall

Genom rötning får man biogas för energiproduktion och resterna blir till biogödsel.

rakennusjate

Byggavfall

Används för material- och energiåtervinning, den del som inte kan återvinnas levereras till slutdeponering.

renkaat

Däck

Bl.a. jordbyggnadsprodukt, bullervall.

sahkolaitteet

Elapparater

Materialen separeras och återanvänds som material i nya produkter.

vaarallinen

Farligt avfall

Värmebehandling i hög temperatur där energin som frigörs tas tillvara.

lasi

Glasförpackningar

Glaset materialåtervinns bl.a. vid tillverkningen av nya förpackningar.

kyllastettypuu

Impregnerat trä

Flis för energiutvinning.

maa

Jordmassor

Utnyttjas vid utformningen av slutdeponeringsområdena.

Rosk’n Roll

kartonki

Kartong

Returkartong till bl.a. hylsor.

vaatteet

Kläder (användbara)

Till återanvändning.

haravointi

Krattavfall

Komposteras och utnyttjas vid avfalls­centralerna, t.ex. vid utformningen av 
gamla avfallsupplag.

Rosk’n Roll

lava

Lastpallar av trä, kabeltrummor

Repareras och används som sådana.

metalli

Metall

Råmaterial för metallindustrin.

oljy

Oljeavfall

Återanvändning efter behandling.

paperi

Papper

Råmaterial till pappersindustrin.

tasolasi

Planglas

Materialet utnyttjas vid tillverkning av skumglas och glasull.

muovi

Plastförpackningar

De blandade plastfraktionerna rengörs och återvinningsplast separeras för industrins bruk.

oksat

Ris, kvistar och julgranar

Flis för energiutvinning.

Flera operatörer

romuauto

Skrotbilar

Cirka 95 procent av en skrotbil utnyttjas som material.

puujate

Träavfall

Flis för energiutvinning.

Flera operatörer