iuj yhtio

År 2015 i korthet

Under 2015 fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk'n Roll Oy Ab. Fusionsbeslutet fattades år 2012 i ägarkommunerna och på en extra bolagsstämma. Fusionen har bedömts minska riskerna i anslutning till bolagets verksamhet och öka verksamhetens kostnadseffektivitet. Verkställandet av fusionen har fördröjts jämfört med den ursprungliga tidsplanen på grund av en rättsprocess gällande inlösen av det privata innehavet i Rosk'n Roll Oy Ab. I slutet av 2015 gick ärendet till högsta domstolen. Behandlingen vid högsta domstolen uppskattas skjuta upp fusionen åtminstone till mitten av 2017.

Allt mindre avfall förs till avstjälpningsplatsen

Verksamhetsåret färgades i stor grad av förberedelserna inför den begränsning av deponering av organiskt avfall på avstjälpningsplatserna som trädde i kraft från början av 2016. I samband med detta konkurrensutsatte och inledde vi bland annat anläggningsmässig behandling av byggavfall. Vad gäller behandlingen av skrymmande kommunalt avfall som mottas vid avfallsstationerna övergick vi likaså från slutdeponering till en mera effektiv energi- och materialåtervinning. Vid Domargårds avfallscentral i Borgå utökade vi sorteringsmöjligheterna genom att börja ta emot nya material, dvs. gipsskivor, planglas och träförpackningar.

Vi använder gärna innovationer

Avfallsinsamlingssystemets effektivitet förbättrades ytterligare genom nya innovationer, då vi vid en del ekopunkter tog i bruk underjordsbehållare med två fack. Tack vare dem kan vi bättre optimera insamlingsvolymen för insamling av olika avfallsmaterial.

Avfalls­hanterings­kalendern i varje hem

Väggkalendern som delades ut till hushållen i slutet av 2015 är ett effektivt verktyg inom avfallsrådgivningen. I den finns en heltäckande presentation av de centrala avfallshanteringstjänsterna under 2016 och tidpunkterna för dem. Dessutom innehåller den rikligt med aktuell information och vanliga frågor om avfallshanteringen.

Den nya avfalls­centralen deltar i utvecklings­projektet för Sköldvik

De förberedande schaktningsarbetena för Sköldviks nya avfallscentral framskred enligt planerna och i slutet av året hade man brutit cirka 30 procent av det stenmaterial som ska bortföras från området. År 2015 inleddes projektet Pobi – Sköldvik i Borgå framtidens bioindustripark. Projektets totala målsättning är att skapa en gemensam förståelse, vision och plan bland företagen på industriområdet i Sköldvik samt bland de finländska företag som utvecklar värdekedjor för den biobaserade och den cirkulära ekonomin för hur Borgåregionen skulle kunna utvecklas till en bioindustripark av världsklass. Projektet leds av utvecklings-bolaget Posintra som är verksamt i östra Nyland. Östra Nylands Avfallsservice Ab tar starkt del av projektet och projektets resultat utnyttjas vid planeringen av funktionerna på avfallscentralområdet så att de främjar återvinning och betjänar framtida behov så väl som möjligt.

Verkställande direktörens översikt

Organisation

Aktieägare

Styrelse

Utvecklingsprojekt