Resultaträkning

Skriv ut sidan
  1.1.2015–31.12.2015 1.1.2014–31.12.2014
OMSÄTTNING 15 033 318,58 13 795 615,43
Övriga rörelseintäkter 301 765,60 187 550,30
     
Material och tjänster    
Material, förnödenheter och varor    
Inköp under räkenskapsperioden -7 952,27 -4 718,31
Köpta tjänster -8 421 892,11 -6 532 089,01
  -8 429 844,38 -6 536 807,32
     
Personalkostnader    
Löner och arvoden -1 260 382,41 -1 229 195,58
Lönebikostnader    
Pensionskostnader -227 988,88 -235 377,03
Övriga lönekostnader -50 670,39 -42 484,85
  -1 539 041,68 -1 507 057,46
     
Avskrivningar och nedskrivningar    
Avskrivningar enligt plan -1 209 927,02 -1 870 171,99
  -1 209 927,02 -1 870 171,99
     
Övriga rörelsekostnader -3 457 677,75 -3 319 858,81
     
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) 698 593,35 749 270,15
Finansiella intäkter och kostnader    
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter    
Från övriga 145 457,90 152 388,02
Räntekostnader    
Hos övriga -23 067,82 -22 869,43
  122 390,08 129 518,59
     
Vinst (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 820 983,43 878 788,74
     
VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSdispositioner och skatter 820 983,43 878 788,74
Bokslutsdispositioner     

Ökning av avskrivningsdifferens

41 027,18 33 487,70
  41 027,18 33 487,70
     
Inkomstskatt -189 522,37 -206 948,93
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 672 488,24 705 327,51