Ekonomiskt ansvar

År 2015 ökade Rosk'n Roll Oy Ab:s omsättning med 1,2 miljoner euro, medan rörelseresultatet i praktiken förblev oförändrat på 0,7 miljoner euro. Detta berodde på energiutvinningen ur blandavfall samt på intäkterna och kostnaderna. Verksamheten i Vanda Energi Ab:s kraftverk fortsatte under den första hela räkenskapsperioden och minskade dessutom ytterligare mängden avfall som slutdeponerades jämfört med året innan. 

Bolagets kapitaltäckning och likviditet låg på en utomordentlig nivå i slutet av räkenskapsperioden. Det räntebärande främmande kapitalet fortsatte att minska, medan intern finansiering täckte finansieringsbehoven. Rosk'n Roll verkar enligt självkostnadsprincipen. Bolaget delar inte ut dividend på resultatet och får inget ekonomiskt stöd av sina ägare för att täcka verksamhetsutgifterna.

Bolagets ekonomiska läge är stabilt. Soliditetsgraden ligger på 61,8 procent. Bolaget har aktivt investerat i utvecklingsprojekt samt i att ansvara för lagstadgade skyldigheter.

Rosk'n Roll förverkligar fortfarande sina högklassiga avfallshanteringstjänster kostnadseffektivt, sedan begränsningen av deponering av organiskt avfall på avstjälpningsplatserna trädde i kraft i början av 2016. Detta har säkerställts genom långvarig och planenlig anskaffning av service för energiutvinning. Samtidigt förstärker de nya behandlingsmetoderna och ett effektivare materialkretslopp sin roll i vår verksamhet.

Ekoavgiftens
fördelning till
olika funktioner 2015 (%)

Uppbyggnad av
blandavfallskärlets
tömningspris (%)

Styrelsens verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Finansieringsanalys

Noter till bokslutet

Revisionsberättelse