Resultaträkning

Skriv ut sidan
  1.1.2015–31.12.2015 1.1.2014–31.12.2014
OMSÄTTNING 11 214 748,61 10 187 260,97
Övriga rörelseintäkter 945 697,84 1 112 533,66
     
Material och tjänster    
Material, förnödenheter och varor    
Inköp under räkenskapsperioden -198 150,60  -115 352,84 
Köpta tjänster -6 113 496,64  -5 990 871,93 
Material och tjänster sammanlagt -6 311 647,24  -6 106 224,77 
     
Personalkostnader    
Löner och arvoden -1 135 502,89 -950 806,60 
Lönebikostnader    
Pensionskostnader -195 481,06  -172 240,48 
Övriga lönekostnader -41 140,67   -36 075,83
Personalkostnader sammanlagt -1 372 124,62  -1 159 122,91 
     
Avskrivningar och nedskrivningar    
Avskrivningar enligt plan -1 236 614,35  -1 304 314,63
     
Redovisad avfallsskatt -668 690,00  -604 000,00 
     
Övriga rörelsekostnader -1 829 953,44  -1 518 690,07 
     
RÖRELSEVINST 741 416,80  607 442,25 
Finansiella intäkter och kostnader    
Finansiella intäkter 31 739,64  54 701,84 
Finansiella kostnader -28 048,83  -9 781,25 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 3 690,81  44 920,59 
     
VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 745 107,61  652 362,84 
Extraordinära poster    
     
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 745 107,61   652 362,84
Bokslutsdispositioner 34 047,38   26 837,56
Inkomstskatt -209 202,37  -170 262,43 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 569 952,62  508 937,97