Noter till upprättandet av bokslutet

Skriv ut sidan

Intäkter och kostnader är införda enligt principen om bokföringsmässiga grunder.

Värdering

Bestående aktiva materiella och immateriella tillgångar är upptagna i balansen till sin direkta anskaffningsutgift med avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan har beräknats enligt de materiella och immateriella tillgångarnas ekonomiska livslängd. Finansieringstillgångarna har värderats enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre
sannolikt överlåtelsepris.

Avskrivningstider enligt plan är

Immateriella tillgångar
Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 3–15 år

Byggnader och konstruktioner
Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 8 år, restvärdesavskrivning 4 % eller 7 %

Fasta konstruktioner och anläggningar
Slutdeponeringsområdets bottenkonstruktioner: på basis av den använda volymen för slutdeponering, substansavskrivning. Andra fasta konstruktioner: enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 2–15 år

Utjämningsbassänger, avlopp och Domargårds pumpstation
Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 6–8 år

Maskiner och inventarier
Restvärdesavskrivning 25 %

Periodisering av utgifter för landskapsarbete och eftervård av avstjälpningsplatsen

En reservering motsvarande skyldigheten till landskapsarbete och eftervård av den avfallsmängd som slutdeponeras på avstjälpningsplatsen upptas årligen som avsättning under rörelsekostnader. De landskaps- och eftervårdsarbeten som bolaget ansvarar för täcks med reserveringar De eftervårdskostnader som fullföljts under räkenskapsperioden har noterats på sina egna konton som årskostnader. Den latenta skattefordran för reserveringen på 4 621 441,57 € är 924 288,31 €.

Fullföljda tillslutningskostnader

  2015 2014
Kostnader som bolaget ansvarar för 3 418,43 20 898,06
Kostnader som fakturerats av kommunerna 65 990,98 44 800,70
  69 409,41 65 698,76

 

För de kommande kostnaderna för behandling av slagg från avfallsförbränningen görs en avsättning till den del som slagg lagras för senare behandling. Denna reservering antecknas i affärsverksamhetens övriga kostnader och i balansräkningens avsättningar. Den latenta skattefordran för reserveringen på 49 680,04 € är 9 936 €.

Fullföljda hanteringskostnader för slagg som lagrats

  2015 2014
Kostnader 49 680,04 9 482,32

Noter till resultaträkningen

Fördelning av omsättningen 2015 2014
Mottagningsavgifter 3 684 100,62 2 820 218,57
Transportavgifter för blandavfall 3 537 484,74 3 513 469,02
Avfallsskatt 668 690,00 604 000,00
Ekoavgifter 1 142 400,16 1 189 514,71
Försäljningsintäkter 636 900,16 557 777,02
Transportavgifter för bioavfall 699 673,57 693 408,95
Skärgårdens avfallsavgifter 240 282,81 235 761,65
Vägningsavgifter 209 454,00 162 966,00
Transportavgifter för förpackningsmaterial 234 666,70 225 711,60
Övriga intäkter 161 095,85 184 433,45
Omsättning 11 214 748,61 10 187 260,97
     
Övriga intäkter av affärsverksamheten 2015 2014
Försäljning av sprängsten 561 892,59 813 506,21
Kommunernas andelar för tillslutning av avfallsupplag 65 990,98 44 800,70
Övriga intäkter av affärsverksamheten 317 814,27 253 026,75
Markarrenden 0,00 1 200,00
Övriga intäkter av affärsverksamheten 945 697,84 1 112 533,66
     
Köpta tjänster 2015 2014
Kostnader för avfallstransport 3 504 580,22 3 707 490,09
Återvinningstjänster 1 659 523,84 1 366 212,62
Avfallsstationernas maskinarbeten 396 799,35 426 510,71
Övriga köpta tjänster 309 481,37 292 528,70
Behandling av avloppsvatten 165 047,77 121 412,70
Miljökontroll 74 645,66 55 819,05
Byggarbeten för tillslutning av avfallsupplag 3 418,43 20 898,06
Köpta tjänster 6 113 496,64 5 990 871,93
     
Personalgrupper och personalens genomsnittliga antal 2015 2014
  Personer Personer
Arbetare ordinarie 17,4 13,9
Arbetare visstidsanställda 2,9 3,1
Tjänstemän ordinarie 7,0 6,3
  27,3 23,3

Med person i tjänstemannaställning avses personal vars huvudsakliga uppgift är att leda och övervaka sina underordnades arbete och som inte eller endast tillfälligt deltar i de underordnades arbete. (Källa: Kommunala arbetsmarknadsverket/ Kommunala sektorns arbetarskydds- och arbetsmiljöavtal 30.11.2002)

Ledningens löner och arvoden 2015 2014
Styrelsens mötesarvoden 7 200,00 7 000,00
     
Revisionsarvoden 5 341,00  6 186,00
     
Verksamhetens övriga kostnader    
Övriga rörelsekostnader 2015 2014
Övriga tjänster 844 957,21 762 687,31
Avsättningar för landskapsarbete och eftervård 320 581,57 154 481,00
Inhyrd arbetskraft 235 813,74 170 568,64
Konsulttjänster 189 450,98 147 289,92
Kundservicens trycknings-, post- och telefonkostnader 147 094,20 128 630,96
Markarrenden 94 884,72 95 910,37
Rådgivningens material- och annonskostnader 24 497,14 23 111,76
Kreditförluster 17 012,92 39 306,43
Revisionsarvoden 5 341,00 6 186,00
Avsättningar för slagg -49 680,04 -9 482,32
Övriga rörelsekostnader sammanlagt 1 829 953,44 1 518 690,07
Avfallsskatt 668 690,00 604 000,00
*Grupperingen har ändrats för att bevara jämförbarheten.    
Övriga rörelsekostnader sammanlagt 2 498 643,44 2 122 690,07
     
Finansiella intäkter 2015 2014
Intäkter från övriga bestående aktiva placeringar 733,68 1 395,00
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 31 005,96 53 306,84
Finansiella intäkter sammanlagt 31 739,64 54 701,84
     
Finansiella kostnader 2015 2014
Räntor på lån från kreditinstitut -6 200,47 -9 455,12
Garantiprovisioner -16 725,07 0,00
Dröjsmålsräntor -65,37 -113,18
Icke avdragbara dröjsmålspåföljder -5 057,92 -212,95
Finansiella kostnader sammanlagt -28 048,83 -9 781,25
     
Fördelning av verksamheten enligt avfallslagen 2015 2014
INTÄKTER
Lagstadgad verksamhet 10 762 549,55 10 493 589,98
Verksamhet på marknadsvillkor 1 429 636,54 887 744,05
SAMMANLAGT 12 192 186,09 11 381 334,03
     
KOSTNADER    
Lagstadgad verksamhet 10 580 979,96 10 176 562,71
Verksamhet på marknadsvillkor 1 041 253,51 695 833,35
SAMMANLAGT 11 622 233,47 10 872 396,06
     
RESULTAT    
Lagstadgad verksamhet 181 569,58 317 027,26
Verksamhet på marknadsvillkor 388 383,04 191 910,71
SAMMANLAGT 569 952,62 508 937,97

 

Noter till balansräkningen

Rörliga aktiva 2015 2014
Specifikation över fordringar    
Kortfristiga fordringar från ägare    
     
Borgå stad    
Kundfordringar 16 081,28 62 334,26
Resultatregleringar 81 828,81 55 552,87
     
Lovisa stad    
Kundfordringar 968,14 25 773,40
     
Sibbo kommun    
Kundfordringar 772,67 17 458,28
     
Borgnäs kommun    
Kundfordringar 0,00 4 126,63
     
Askola kommun    
Kundfordringar 0,00 3 697,51
     
Rörliga aktiva    
Väsentliga poster i de aktiva resultatregleringarna    
Skatteperiodisering 8 562,57 121 117,79
Yle-skatteskuld 0,00 3 000,00
Borgå stad, kommunens andel för tillslutning av avfallsupplag 81 828,81 0,00
Övriga resultatregleringar 6 341,09 274 163,77
Resultatregleringar sammanlagt 96 732,47 398 281,56
     
Passiva    
Bundet eget kapital 2015 2014
Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
Bundet eget kapital sammanlagt 457 800,00 457 800,00
     
Fritt eget kapital    
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 4 181 090,27 3 672 152,30
Räkenskapsperiodens vinst 569 952,62 508 937,97
Fritt eget kapital sammanlagt 4 751 042,89 4 181 090,27
Eget kapital sammanlagt 5 208 842,89 4 638 890,27
Utdelningsbart fritt eget kapital 31.12.

Bolaget delar inte ut dividend till sina ägare utan den utdelningsbara vinsten används i sin helhet till att utveckla avfallstjänsterna och till beredskap för framtida investeringar.

Avsättningar 2015 2014
Avsättningar för landskapsarbeten och eftervård 4 621 441,57 4 300 860,00
Avsättningar för slagg 49 680,04 99 360,08
  4 671 121,61 4 400 220,08
     
Skulder som förfaller senare än om fem år 120 000,00 240 000,00
     
Skulder till ägarna 2015 2014
     
Borgå stad    
Kortfristigt främmande kapital    
Skulder till leverantörer 38 211,55 45 572,00
Sibbo kommun    
Kortfristigt främmande kapital    
Skulder till leverantörer 2 358,23 979,36
Lovisa stad    
Kortfristigt främmande kapital    
Skulder till leverantörer 373,24 426,56
Askola kommun    
Kortfristigt främmande kapital    
Skulder till leverantörer 38,20 39,30
     
Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 2015 2014
Semesterlöner inklusive sociala kostnader 166 901,46 157 189,68
Avfallsskatt som ska redovisas* 117 480,00 190 100,00
Räntor:    
Lån från kreditinstitut 643,67 1 032,46
Övriga resultatregleringar 13 752,45 10 169,35
Periodiseringar av inköp och löner 86 933,22 247 798,14
Resultatregleringar sammanlagt 385 710,80 606 289,63
*Grupperingen har ändrats vad gäller jämförelseuppgiften.    

 

Noter avseende säkerheter och ansvarsförbindelser

Säkerheter och ansvarsförbindelser

  • Bolaget har genom beslut vid en extra bolagsstämma förbundit sig till fusion med Rosk'n Roll Oy Ab i enlighet med fusionsavtalet.

Bolaget ansvarar för följande avfallsupplag som har tagits ur bruk:

  • Upplaget för kommunalt avfall på Mömossen i Sibbo, vars användning upphörde i januari 2007. Konstruktionerna för tillslutning av upplaget färdigställdes under 2011 och eftervården fortsätter i cirka 30 år. Områdets areal är 3,0 hektar. Kostnadsansvaret för tillslutningen fördelas mellan avfallsbolaget (42 %), Sibbo (42 %), Borgå (13 %) och Borgnäs (3 %).
  • Upplaget för industriavfall på Mömossen i Sibbo, vars areal är 1,2 hektar. Bolaget ansvarar för förverkligandet av tillslutning av upplaget och eftervården. Kostnadsansvaret har genom avtal övergått på de bolag som levererar avfall till området.
  • Upplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå, vars användning upphörde i oktober 2007. Upplaget tillsluts och eftervården fortsätter i minst 30 år. Områdets areal är cirka 5 hektar. Kostnadsansvaret för tillslutningen fördelas mellan Borgå (64 %) och avfallsbolaget (36 %).
  • Det nya avfallsupplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå, vars areal är cirka 4,7 hektar. Kostnadsansvaret för tillslutningen ligger i sin helhet på avfallsbolaget.
    En avsättning har gjorts och görs för dessa kommande kostnader. De kostnader som uppkommit för tillslutning och eftervård täcks med en reservering. Bolaget köper många tjänster från företag och ingår tidsbundna avtal med företagen, vanligtvis på högst fem år.

Bolaget har förbundit sig att leverera avfall till energiutvinning med långvariga avtal enligt följande:

  • Till Kotka Energi Ab minst 15 000 ton per år i 15 års tid från 5.5.2009.
  • Till Rosk’n Roll Oy Ab minst 14 000 ton per år i 10 års tid från den tidpunkt då Vanda Energis kraftverk tas i bruk kommersiellt. Anläggningen togs i kommersiellt bruk 17.9.2014.
  • Den totala summa som bolaget har ställt som säkerhet i enlighet med marktäktslagen och andra säkerheter för myndigheterna utgör 806 017 euro.
Leasingansvar sammanlagt 2015 2014
Förfaller under följande räkenskapsperiod 5 088,96 5 088,86
Betalas senare 0,00 0,00
Sammanlagt 5 088,96 5 088,86

 

Pantbrev 2015 2014
Inteckningar: Industrifast., 638-36-4000-1, Borgå, 36 stadsdel Sköldvik    
Nominellt värde € 938 000,00 438 000,00

 

Bankgarantier 2015 2014
554407-90014890
Garanti i enlighet med marktäktslagen
förmånstagare: Borgå stad
355 017,00 355 017,00

554407-90014940
Annan myndighetsgaranti
förmånstagare: Askola kommun

5 000,00 5 000,00

554407-90015400
Annan myndighetsgaranti
förmånstagare: Askola kommun, byggnads- och miljönämnden

5 000,00 5 000,00

554407-90016416
Annan myndighetsgaranti
förmånstagare: Lovisa stad

5 000,00 5 000,00

554407-90016630 Mömossen
miljötillstand
förmånstagare: NTM-centralen i Nyland

386 000,00 386 000,00

554407-90016986
Annan myndighetsgaranti
förmånstagare: NTM-centralen i Nyland

796 858,00 796 858,00

554407-90017166
Annan myndighetsgaranti
förmånstagare: NTM-centralen i Nyland

403 117,00 403 117,00

554407-900017174
Annan myndighetsgaranti
förmånstagare: NTM-centralen i Nyland

90 000,00 90 000,00
Ansvarsförbindelser sammanlagt € 2 045 992,00 2 045 992,00