Finansieringsanalys

Skriv ut sidan
  2015 2014
Kassaflöde från rörelsen    
Rörelsevinst  741 416,80 607 442,25 
     
Korrektivposter till rörelsevinsten    
Avskrivningar enligt plan  1 236 614,35  1 304 314,63
Intäkter som inte innehåller avgifter (förskott)  66 015,06 0,00 
Kostnader som inte innehåller avgifter (avsättningar)  270 901,53  144 998,68
 Korrektivposter sammanlagt 1 573 530,94   1 449 313,31
     
Förändring i rörelsekapital    
Förändring av kortfristiga räntefria rörelsefordringar, ökning (-)/minskning (+)  -169 139,16  -123 387,08
Förändring av kortfristiga räntefria skulder, ökning (+)/minskning (-)  63 047,90  153 120,53
Förändring av rörelsekapital  -106 091,26  29 733,45
     
Finansiella intäkter och kostnader  4 334,48  44 920,59
Betalda direkta skatter  -217 764,94  -170 262,43
Kassaflöde från rörelsen  1 995 426,02  1 961 147,17
     
Kassaflöde från investeringar    
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  -814 991,92  -574 916,38
Investeringar i andra placeringar (utlåning)  0,00  -16 255,35
Kassaflöde från investeringar  -814 991,92  -591 171,73
     
Kassaflöde från finansiering    
Amortering av lån  -120 000,00  -120 000,00
Kassaflöde från finansiering  -120 000,00  -120 000,00
     
Förändringar i kassaflöden  1 060 434,10  1 249 975,44
Likvida medel i början av räkenskapsperioden  2 122 629,70  872 654,26
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden  3 183 063,80  2 122 629,70
Förändring av likvida medel  1 060 434,10  1 249 975,44