Balansräkning

Skriv ut sidan

AKTIVA

  31.12.15 31.12.14
BESTÅENDE AKTIVA    
Immateriella tillgångar    
Immateriella rättigheter 15 593,30 0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid 84 594,40  95 916,67
Immateriella tillgångar sammanlagt  100 187,70  95 916,67
     
Materiella tillgångar    
Mark- och vattenområden  2 145 258,89  2 145 258,89
Byggnader och konstruktioner 169 447,58  203 902,40 
Maskiner och inventarier  405 750,88 451 289,75 
Övriga materiella tillgångar 3 729 092,24   4 067 992,01
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 0,00  7 000,00 
Materiella tillgångar sammanlagt 6 449 549,59  6 875 443,05 
     
Placeringar    
Övriga aktier och andelar 10 054,79  10 054,79 
     
Bestående aktiva sammanlagt 6 559 792,08  6 981 414,51 
     
RÖRLIGA AKTIVA    
Långfristiga fordringar    
Lånefordringar 406 255,35   406 255,35
     
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 2 239 196,80  1 756 048,65 
Övriga fordringar 1,01 3 898,34 
Resultatregleringar 96 732,47  398 281,56 
Kortfristiga fordringar sammanlagt 2 335 930,28 2 158 228,55
     
Kassa och banktillgodohavanden 3 183 063,80  2 122 629,70 
     
Rörliga aktiva sammanlagt 5 925 249,43  4 687 113,60 
Aktiva sammanlagt 12 485 041,51  11 668 528,11 

 

PASSIVA

   31.12.15  31.12.14
EGET KAPITAL    
Aktiekapital  457 800,00    457 800,00
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  4 181 090,27  3 672 152,30
Räkenskapsperiodens vinst  569 952,62  508 937,97
Eget kapital sammanlagt  5 208 842,89 4 638 890,27 
     
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER    
Avskrivningsdifferens 72 263,40 106 310,78
Ackumulerade bokslutsdispositioner  72 263,40  106 310,78
     
AVSÄTTNINGAR    
Avsättningar för landskapsarbete och eftervård 4 621 441,57 4 300 860,00
Avsättningar för slagg  49 680,04  99 360,08
Avsättningar sammanlagt  4 671 121,61 4 400 220,08
     
FRÄMMANDE KAPITAL    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  600 000,00  720 000,00
Erhållna förskott  66 015,06  0,00
Långfristiga skulder sammanlagt  666 015,06  720 000,00
     
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  120 000,00  120 000,00
Erhållna förskott 8 491,53 0,00
Skulder till leverentörer  1 221 669,44 1 089 354,65
Övriga skulder 130 926,78 177 562,70
Resultatregleringar  385 710,80 416 189,63 
Kortfristiga skulder sammanlagt  1 866 798,55  1 803 106,98
     
Främmande kapital sammanlagt  2 532 813,61  2 523 106,98
Passiva sammanlagt  12 485 041,51  11 668 528,11