iuj toimitusjohtaja

Verkställande direktörens översikt

Skriv ut sidan

Nöjda kunder är målet

Ett av bolagets centrala mål är att erbjuda kommuninvånarna förmånliga men förstklassiga avfallshanteringstjänster. I vårt verksamhetsområde har priserna för tömning av de vanligaste blandavfallskärlen på 240 och 660 liter i princip varit de samma i fem års tid. Vid den kontinuerliga utvecklingen av servicenivån har vi använt oss av den nyaste tekniken inom branschen och av kundernas utvecklingsidéer. Kundnöjdheten mäts regelbundet och resultaten av enkäten 2015 var utmärkta: de kunder som var mycket eller ganska nöjda med bolagets verksamhet uppgick nu till 79 procent (sammanlagt 73 procent år 2014). Andelen mycket nöjda hade stigit från 24 procent till 29 procent och andelen ganska nöjda från 49 procent till 50 procent. Resultaten och särskilt de utvecklingsidéer som presenteras i svaren är ett viktigt hjälpmedel för oss när vi planerar fortsatt förbättring av verksamheten.

Fusion

Under 2015 fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk'n Roll Oy Ab. Fusionsbeslutet fattades år 2012 i ägarkommunerna och på en extra bolagsstämma. Verkställandet av fusionen har fördröjts jämfört med den ursprungliga tidsplanen på grund av en rättsprocess gällande inlösen av det privata innehavet i Rosk'n Roll Oy Ab. I slutet av 2015 gick ärendet till högsta domstolen. Behandlingen vid högsta domstolen uppskattas skjuta upp fusionen åtminstone till mitten av 2017. Vi har utnyttjat den extra tiden effektivt och fortsatt att harmonisera funktionerna. Vi hade tänkt vänta med att uppdatera bolagens strategi tills det nya bolaget skulle inleda sin verksamhet. Men verksamheten i en förändrad omvärld, som dessutom fortsätter att förändras, förutsätter riktlinjer på strateginivå. På grund av detta och eftersom fusionen fördröjdes ytterligare konstaterade vi i slutet av 2015 att det fanns ett behov av att börja uppdatera de nuvarande strategierna. Arbetet inleddes och målet är att få de nya likriktade strategierna för bolagen klara på sommaren 2016.

Ekonomi

Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 11,2 miljoner euro. Omsättningen ökade med 10 procent jämfört med året innan, bl.a. tack vare att mottagningen av jordmassor ökade betydligt jämfört med föregående år. Den avfallsskatt som redovisas till staten utgjorde 6,0 procent (668 690 euro) av omsättningen. Vinsten efter skatt var 569 953 euro. Östra Nylands Avfallsservice Ab delar inte ut dividend till sina ägare. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och målet är att hålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möjligt. För bolaget innebär vinst ett resultat som tryggar fortsatt utveckling av verksamheten och kontinuitet i enlighet med lagstiftningen. Vinsten används i sin helhet för att verkställa miljöinvesteringar i avfallshanteringen och för att utveckla verksamheten.

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till sammanlagt 814 992 euro. Största delen av investeringsbeloppet gällde brytning av stenmaterial på området för Sköldviks avfallscentral (584 236 euro). I slutet av 2015 hade cirka 30 procent brutits av den totala mängden stenmaterial på området för Sköldviks avfallscentral. Dessutom investerade bolaget bland annat i fasta konstruktioner, såsom utbyggnaden av hanteringsfältet i Domargård (123 175 euro). Bolaget finansierade investeringarna genom intern finansiering och inga banklån lyftes under räkenskapsperioden.

Mot ett återvinningssamhälle

I slutet av 2015 genomgick avfallshanteringen en stor förändring, då användningen av avstjälpningsplatser som alternativ för avfallsbehandling begränsades genom lagstiftning. Det handlar om statsrådets förordning om avstjälpningsplatser som trädde i kraft 1.1.2016 och enligt vilken halten av organiskt material inte får överstiga 10 viktprocent i avfall som ska slutdeponeras. I och med förordningen övergick vi på Östra Nylands Avfallsservice Ab:s område vid behandlingen av bl.a. byggavfall till en anläggningsmässig behandlingsprocess. Med hjälp av processen är det möjligt att sortera och ta tillvara återvinnbart material mer noggrant än tidigare och hålla det i cirkulation. Energiutvinning ur kommunalt avfall har skett på vårt verksamhetsområde redan sedan 2009.

EU:s paket om cirkulär ekonomi offentliggjordes i december 2015. I paketet är målet att 65 procent av allt kommunalt avfall ska materialåtervinnas senast 2030. I Finland har återvinningen av kommunalt avfall länge legat kring 35 procent. I en idealisk situation av cirkulär ekonomi cirkulerar material oavbrutet i samverkan mellan tillverkare, distributörer, konsumenter, återanvändare och vidareförädlare. Inget avfall uppstår och produktens livslängd upphör inte. Enligt de nya EU-definitionerna räknas även återanvändning till återvinningen i framtiden. Vad gäller återanvändning är Finland bland toppländerna till exempel vad gäller dryckesförpackningar och lastpallar av trä. Ändringen av beräkningssättet höjer vår återvinningsgrad, men i praktiken finns det ännu mycket att göra.

Jag vill tacka våra kunder, samarbetspartner samt ägare och personal för ett gott samarbete under 2015.

Vesa Heikkonen
verkställande direktör